Program Effective Hospital Management: współpraca PFSz z Roche Polska

W ramach nawiązanej współpracy z firmą Roche Polska, dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz będą mieli możliwość skorzystania z programu Effective Hospital Management.  Celem programu jest zwiększenie dostępności do innowacyjnego leczenia, szybsze wykrywanie chorób oraz szybsze włączanie pacjentów do leczenia poprzez wzrost efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na leczenie (w tym poprawa sprawozdawczości do płatnika prowadzonych przez świadczeniodawców procedur medycznych).  Kolejnym celem jest poprawa gospodarki lekami w szpitalach. Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce "dokumenty / komunikaty" 


Posiedzenie Zarządu i Rady Naczelnej

W dniu 14.12.2011, podczas Konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia organizowanej przez Wydawnictwo Termedia w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. Podczas posiedzenia Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, omówił wyniki posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, podczas którego przyjęto Polską Federację Szpitali w poczet pełnoprawnych członków HOPE, a Jarosław J. Fedorowski został mianowany na funkcję gubernatora HOPE. Prezes przedstawił także aktualne sprawy organizacyjne, w tym obecną ilość pisemnych zgłoszeń szpitali, która przekroczyła już liczbę 70. Podczas posiedzenia uchwalono wysokość składek członkowskich na 1500 PLN rocznie od szpitala oraz wpisowego na 1000 PLN. Rada Naczelna wyznaczyła na funkcję przewodniczącego Krzysztofa Bederskiego – wicedyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, a na funkcję wiceprzewodniczącego – Irenę Petrynę – dyrektora Olsztyńskiego Szpitala Grużlicy i Chorób Płuc. Do składu Rady Naczelnej dokooptowano 9 osób, w większości dyrektorów szpitali. Do Zarządu powołano Wojciecha Kaszyńskiego – prezesa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. W Zarządzie wyznaczono dwóch Wiceprezesów, zostali nimi Janusz Boniecki – prezes Szpitali Tczewskich SA oraz wspomniany Wojciech Kaszyński z Siedlec. Przedstawiony został projekt grupy zakupowej szpitali, która będzie organizowana pod egidą Federacji. Koordynatorem projektu jest Wojciech Kaszyński. Wśród planów na 2012 rok znajdują się m.in.: oficjalne przyjmowanie nowych członków z początkiem roku, organizację Kongresu trakcie Konferencji Hospital Management 14-15.06.2012 w Warszawie, organizację konferencji prasowej wspólnie z Niemiecką Federacją Szpitali na temat Unijnej Dyrektywy Transgranicznej (termin do dalszego ustalenia), organizację grupy zakupowej i grupy ubezpieczeniowej szpitali, udział w pracach HOPE oraz programie wymiany menedżerów HOPE oraz dalsze prace organizacyjne umożliwiające aktywność na rynku krajowym. Uruchomienie docelowej strony internetowej Federacji (federacjaszpitali.pl) planowane jest na początku 2012.

Przyjęcie do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE (HOspitals of EuroPE). 

W dniu 18.11.2011, podczas posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE w Dusseldorfie dokonało się formalne przyjęcie Polskiej Federacji Szpitali jako członka rzeczywistego Europejskiej Federacji Szpitali. Po wielu latach, gdy Polska była jedynym krajem EU nienależącym do HOPE, wreszcie udało się uzyskać pełną reprezentację dla polskich szpitali w tej wpływowej Federacji, obejmującej swoim zasięgiem ponad 80% łóżek szpitalnych UE. Podczas tego samego posiedzenia mandat Gubernatora HOPE uzyskał prezes Polskiej Federacji Szpitali – prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski.

Wizyta w siedzibie Niemieckiej Federacji Szpitali

Dnia 09.11.2011 Prezes PFS Jarosław J. Fedorowski odwiedził siedzibę Niemieckiej Federacji Szpitali (DKG) w Berlinie. Prezes odbył spotkanie z gubernatorem Europejskiej Federacji Szpitali i zarazem dyrektorem ds. Europejskich DKG, p. Marc Schreinerem. DKG moze być wzorcem dla nowopowstałej Polskiej Federacji jako reprezentant 99% łóżek szpitalnych w swoim kraju. Centrala DKG zatrudnia 75 osób, a budżet roczny wynosi ponad 8 milionów Euro. Organizacja jest oparta o sline struktury w poszczególnych landach. W czesopiśmie "Das Krankenhaus" wydawanym przez DKG właśnie ukazał sie art. nt. powstania Polskiej Federacji Szpitali, autorstwa p. Schreinera.

Konferencja w Berlinie.  

Dnia 9.11.2011, w Ministerstwie Zdrowia Republiki Federalnej Niemiec odbędzie się konferencja z udziałem prezesa Polskiej Federacji Szpitali, Jarosława J. Fedorowskiego, jako panelisty. Konferencja dotyczy ekonomiki architektury szpitalnej i jest współorganizowana przez Politechnikę Berlińską.

Uchwała o założeniu Polskiej Federacji Szpitali, powołanie Komitetu Założycielskiego 

W dniu 10.10.2011, w kancelarii prawnej „Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp.K.” przy ulicy Nowogrodzkiej 11 odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiej Federacji Szpitali. Podczas zebrania 14 reprezentantów podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie szpitalnictwa podjęło uchwałę o założeniu Polskiej Federacji Szpitali z siedzibą w Warszawie. Podstawą prawną powołania Polskej Federacji Szpitali jest o Ustawa o Związkach Pracodawców. Uczestnicy Zebrania Założycielskiego uchwalili Statut Federacji, a następnie powołali władze Federacji. 
Członkowie założyciele Polskiej Federacji Szpitali:
1. Szpitale Tczewskie SA, Tczew 
2. Szpitale Polskie SA, Katowice
3. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
4. Szpital SPZOZ RSS „Latawiec”, Świdnica 
5. Szpital Powiatowy we Wrześni, Sp. z o.o., Września
6. Szpital ZOZ MSW, Rzeszów 
7. Aldemed Centrum Medyczne, Zielona Góra
8. Szpital CZMZ Sp. z o.o., Żyrardów
9. Dom Lekarski SA, Szczecin 
10. III Szpital Miejski im. Dr Karola Jonschera, Łódź 
11. Szpital SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, Olsztyn 
12. Szpital NZOZ Nowy Szpital Sp. z o.o., Świecie 
13. Szpital Specjalistyczny św. Łukasza, Końskie 
14. Szpital Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Brzeziny 

Komitet Założycielski / Zarząd pierwszej kadencji
Prezes: Jarosław J. Fedorowski, Warszawa
Członkowie:
Zdzisław Białowąs, Rzeszów
Janusz Boniecki, Tczew
Jacek Domejko, Świdnica
Emilia Konieczyńska. Świecie
Bożena Woźniak, Łódź

Rada Naczelna pierwszej kadencji
Krzysztof Bederski, Kraków 
Bogusław Budziński, Szczecin 
Danuta Ciecierska, Żyrardów 
Irena Petryna, Olsztyn 
Wojciech Przybylski, Końskie 
Zbyszko Przybylski, Września 
Ryszard Szcząchor, Zielona Góra 
Zdzisław Ziółkowski, Brzeziny 

Członkowie Założyciele wspierający

Jarosław J. Fedorowski, Katowice/Warszawa
Gras Savoye Polska, Sp. z o.o. Warszawa
Miller, Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. Sp.K, Warszawa 
Termedia, Sp. z o.o., Poznań