Program Effective Hospital Management: współpraca PFSz z Roche Polska

W ramach nawiązanej współpracy z firmą Roche Polska, dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz będą mieli możliwość skorzystania z programu Effective Hospital Management.  Celem programu jest zwiększenie dostępności do innowacyjnego leczenia, szybsze wykrywanie chorób oraz szybsze włączanie pacjentów do leczenia poprzez wzrost efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na leczenie (w tym poprawa sprawozdawczości do płatnika prowadzonych przez świadczeniodawców procedur medycznych).  Kolejnym celem jest poprawa gospodarki lekami w szpitalach. Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce "dokumenty / komunikaty" 

RoadShow Comarch „Informatyzacja placówek medycznych” pod patronatem PFSz

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Hotelu**** Qubus we Wrocławiu odbędzie się kolejna już konferencja z cyklu „Informatyzacja placówek służby zdrowia w kontekście ustawy o Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, której organizatorem jest firma Comarch. Polska Federacja Szpitali objęła patronat nad wydarzeniem.  Tematyka konferencji dotyczy, obowiązkowego od sierpnia 2014 roku, wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Szczegóły w zakładce "Konferencje"

Polska Federacja Szpitali w sprawie podwyższenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych – poparcie dla stanowiska Związku Powiatów Polskich

Polska Federacja Szpitali zdecydowanie popiera stanowisko Związku Powiatów Polskich z dnia 12.11.2012 w sprawie propozycji podwyższenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych, zawartym w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia, projekt z dnia 18.10.2012.

Jako największa organizacja pracodawców sektora szpitalnego w Polsce, uważamy, że wprowadzenie podwyższonych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych bez idącego za tym proporcjonalnego wzrostu finansowania usług świadczonych przez szpitale spowoduje istotne pogorszenie, a w konsekwencji nawet i katastrofę ekonomiczną szpitali.   

Uważamy, że w obecnej trudnej sytuacji szpitali w naszym kraju, należy szukać rozwiązań, które odciążą personel pielęgniarski. Naszym zdaniem, zbyt wiele czynności w polskich szpitalach spoczywa na barkach personelu medycznego: pielęgniarek, położnych oraz także i  lekarzy.  Polska Federacja Szpitali rekomenduje znacznie szersze wykorzystanie personelu pomocniczego, takiego jak opiekunki medyczne, asystenci medyczni, sekretarki medyczne, sanitariusze, koderzy medyczni,  czy też technicy medyczni.  Postulujemy wzmożone prace legislacyjne właśnie w tym kierunku, zamiast mnożenia wymagań w stosunku do liczby wyżej kwalifikowanego personelu medycznego.  Tekst stanowiska PFSz znajduje się w zakładce "dokumenty - stanowiska i rekomendacje"

Polska Federacja Szpitali zwraca się do Prezes NFZ w sprawie niedostatecznego finansowania świadczeń z zakresu rehabilitacji

Wieloletni brak wzrostu jednostkowej ceny świadczeń przy konieczności stałej poprawy jakości, podnoszenia kwalifikacji personelu, modernizacji sprzętu rehabilitacyjnego pociąga za sobą permanentny wzrost deficytu, tak więc przychody z tytułu realizacji umowy w części rehabilitacji ogólnoustrojowej nie pokrywają generowanych kosztów. W stanowisku z dnia 31.10.2012, szeroko konsultowanym wewnętrznie, którego projekt przygotował dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce dr Roman Lewandowski, członek Rady Naczelnej PFSz, Polska Federacja Szpitali wnioskuje o przeznaczenie dostępnych funduszy na na wzrost jednostkowej wyceny punktu. Teskt stanowiska podpisanego przez prezesa PFSz znajduje się w zakładce "dokumenty - stanowiska i rekomendacje"

Polska Federacja Szpitali protestuje przeciwko decyzji Ministerstwa Zdrowia o zaprzestaniu finansowania części kosztów zatrudnienia lekarzy rezydentów.

Polska Federacja Szpitali (PFSz) przesłała w dniu 30.10.2012 na ręce Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza stanowisko w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia o zaprzestaniu finansowania kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  dla rezydentów.  Stanowisko było szeroko konsultowane wewnętrznie, a dyrektorzy szpitali należących do PFSz: klinicznych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich, w których szkolą się rezydenci, jednogłośnie poparli stanowisko wypracowane przez władze PFSz. Projekt stanowiska PFSz przygotowała Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Opolu - Renata Ruman-Dzido, która jest w składzie Rady Naczelnej PFSz.  Skan pisma do Ministra Zdrowia znajduje się w zakladce "dokumenty - stanowiska i rekomendacje"

Stanowisko PFSz w sprawie w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych

W dniu 29.10.2012 Polska Federacja Szpitali przesłała do Głównego Inspektora Sanitarnego stanowisko na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.  PFSz popiera dodanie specjalizacji z zakresu epidemiologii do uprzednio akceptowanej specjalizacji z higieny i epidemiologii oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Popularność strony internetowej Polskiej Federacji Szpitali - nawet kilkaset odsłon dziennie.

W okresie wrzesień-pażdziernik 2012, liczba odsłon strony internetowej PFSz wyniosła od 100 do 300 dziennie w dni robocze, a w weekendy od 75 do150 dziennie. Federacja posiada także skrócony adres: <www.pfsz.org> Popularnością  cieszy się aktualizowany profil na portalu Facebook, gdzie zamieszczane są głównie zdjęcia z wydarzeń i spotkań PFSz.  Zapraszamy do odwiedzin !

Historyczne posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w Warszawie

Dnia 22.10.2012 roku, odbyło się posiedzenie Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE - po raz pierwszy w Polsce w ponad 45-letniej historii tej najbardziej wpływowej i reprezentatywnej organizacji szpitali w UE.  W posiedzeniu, którego gospodarzem była Polska Federacja Szpitali wzięło udział 20 Gubernatorów HOPE.  Spotkanie prowadził Prezydent HOPE – p. Georg Baum z Niemiec.  Podczas posiedzenia omówiono aktualną sytuację szpitali w krajach członkowskich, plany stanowisk i seminariów HOPE oraz aktualne prace nad projektami dyrektyw unijnych, w których bierze aktywny udział HOPE. Omówiono prace nad następującymi dyrektywami: kwalifikacji zawodowych, sprzętu medycznego, badań klinicznych, podrabianych leków oraz ochrony danych.  Po posiedzeniu Rady odbyło się seminarium na temat przygotowań krajów członkowskich do wprowadzenia dyrektywy ds. opieki transgranicznej.  Aktualną sytuację zaprezentowali gubernatorzy Węgier, Niemiec i Szwecji, a także dyrektor zarządzający HOPE.  W spotkaniu licznie wzięli udział członkowie Zarządu i Rady Naczelnej PFSz, wysocy przestawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, a także dziennikarze. Podczas seminarium wywiązała się ciekawa dyskusja.  Prezydium oraz Gubernatorzy HOPE obecni na posiedzeniu oraz seminarium wyrazili słowa uznania dla Polskiej Federacji Szpitali za jej dotychczasowe działania.  Pomimo utrudniającej widzialność mgły, goście byli pod dużym wrażeniem przeobrażeń oraz rozmachu inwestycyjnego w Warszawie. Polska Federacja Szpitali rozważa organizację głównej, corocznej konferencji HOPE w 2014 roku.

Spotkanie z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia

Dnia 18.10.2012 odbyło sie spotkanie w centrali NFZ.  Ze strony PFSz udział wzięli: Krzysztof Bederski - Przewodniczący Rady Naczelnej, Jarosław J. Fedorowski - Prezes, Wojciech Kaszyński - Wiceprezes, Agata Apanel - Radca Prawny. Ze strony NFZ uczestniczyli: Marcin Pakulski  - Z-ca Prezesa ds. Medycznych, Arkadiusz Kosowski – Dyr. Departamentu ds. Służb Mundurowych, Barbara Klikiewicz – Dyr. Departamentu Gospodarki Lekami, Leszek Szalak – Z-ca Dyr. Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Agnieszka Tyc – Dyr. Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Omówiono aktualne zagadnienia współpracy PFSz z NFZ i ustalono potrzebę regularnych spotkań.  PFSz przedstawiło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa NFZ dotyczacego obsady karetek pogotowia.  PFSz wezwała do dostosowania wymagań NFZ do realnych mozliwości swiadczeniodawców.  W stanowisku PFSz rekomenduje model dzialania pogotowia ratunkowego, w którym regularną obsadę ambulansów stanowią odpowiednio kwalifikowani ratownicy i pielegniarki, a głównym miejscem pracy lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej są szpitalne oddziały ratunkowe.  Jest to model znany i sprawdzony w wielu krajach UE, Kanadzie, USA oraz Australii. 


Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali w temacie danych rejestrowych

W dniu 18.10.2012 PFSz przesłała do Ministerstwa Zdrowia w trybie konsultacji społecznych stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. Projekt stanowiska opracowała Anna Szczerbak, członek Rady Naczelnej PFSz, Prezes NAFIS SA.  W podsumowaniu uważamy, że proponowane zmiany idą w pożądanym przez podmioty lecznicze kierunku. Stanowisko znajduje się do wglądu w zakładce "dokumenty-stanowiska"

Compu Group Medical Polska Sp. z o.o. członkiem wspierającym PFSz

CompuGroup Medical jest jedną z wiodących firm sektora eHealth na świecie, zatrudniającą ponad 3 tysiące pracowników. CGM prowadzi działalność w większości krajów Europy, Ameryce Północnej (USA) i Południowej, Azji, Afryce oraz Oceanii, obsługując blisko 370 tysięcy Klientów. Produkowane przez CompuGroup Medical oprogramowanie projektowane jest z myślą o wspieraniu organizacji pracy oraz podnoszeniu efektywności Jednostek Służby Zdrowia. Unikalna technologia WWW, wsparta koncepcją EPR (Elektroniczny Rekord Medyczny), umożliwia gromadzenie oraz dostęp do kompletnych danych medycznych pacjenta za pośrednictwem przeglądarki WWW. 

!!! Pierwsza rocznica założenia Polskiej Federacji Szpitali !!!

W dniu 10.10.2012 minął rok od założenia Polskiej Federacji Szpitali (PFSz).  Przedstawiciele 14 szpitali o różnorodnym modelu organizacyjnym i własnościowym  z całego kraju zebrali się z inicjatywy prof. uniw. Jarosława J. Fedorowskiego, zakładając pierwszą w kraju ogólnopolską organizację pracodawców sektora szpitalnego „ponad podziałami”.  PFSz została przyjęta do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE w listopadzie 2011 roku.  Po zakończeniu procedur rejestracyjnych, od początku 2012 roku PFSz rozpoczęła przyjmowanie deklaracji członkowskich od szpitali z całej Polski.  W przeciągu zaledwie roku od zebrania Komitetu Założycielskiego, PFSz stała się największą i najbardziej reprezentatywną organizacją szpitali w Polsce, zrzeszając 56 szpitali, dysponujących ponad 20 tysiącami łóżek oraz kontraktami z NFZ na sumę 3.4 miliarda PLN.  Ponadto, PFSz ma 14 członków wspierających spośrod znanych podmiotów związanych z rynkiem ochrony zdrowia.  Działania PFSz są wielopłaszczyznowe, obejmują m.in. występowanie z konstruktywnymi stanowiskami wobec Resortu Zdrowia oraz NFZ, organizację konferencji i szkoleń, zakupy szpitalne, ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem, informatyzację, badania kliniczne, zasoby ludzkie, a szczególnie  wzmacnianie i promowanie pozycji kadry zarządzającej szpitalami. Serdecznie dziękujemy wszystkim założycielom, członkom zwyczajnym i wspierającym PFSz oraz zachęcamy kolejne szpitale do wstąpienia.

Alteris SA członkiem wspierającym PFSz od października 2012

Alteris S.A. jest prężnie działającą firmą informatyczną specjalizującą się w oprogramowaniu do Diagnostyki Obrazowej, co więcej, spółka współpracuje z wieloma renomowanymi firmami dostarczającymi sprzęt medyczny taki jak: tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, aparaty RTG itp. Alteris zajmuje się również przystosowaniem pomieszczeń szpitalnych do użytkowania, zapewniając kompleksowe roboty budowlane, montaż klatek Faradaya, osłon radiologicznych kończąc na szeroko pojętym wyposażeniu. Wraz z aparatami dostarczany jest sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie Alteris RIS, PACS, Teleradiologia oraz Osirix, które stanowią trzon działalności firmy. Jako lider oprogramowania RIS i PACS Spółka współpracuje z publicznymi oraz niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia.

Program HOPE Exchange – proces naboru kandydatów jest na ukończeniu.

Jak informowaliśmy, do końca października b.r. trwa nabór kandydatów na ekskluzywny Program Wymiany Managerów organizowany przez Europejską Federację Szpitali (HOPE).  W dniu 07.10.2012 w zakładce "Wymiana Menedżerów HOPE" umieściliśmy aktualny komunikat. Zapraszamy do przeczytania.    

Sześć międzynarodowych firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych zainteresowanych współpracą ze szpitalami należącymi do Polskiej Federacji Szpitali

W ramach działań w obszarze ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, Polska Federacja szpitali, we wrześniu 2012 roku, nawiązała wstępne porozumienie z międzynarodowym konsorcjum, które wyraziło deklarację dobrej współpracy z krajowymi brokerami obsługującymi szpitale.  Konsorcjum zapewni system zarządzania ryzykiem w bardzo ciekawym modelu współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, który nie będzie wymagał ponoszenia nakładów finansowych przez szpitale.  Docelowo, szpitale zrzeszone w PFSz mają zostać objęte konkurencyjnymi polisami ubezpieczeniowymi przy jednoczesnym sprawnym zarządzaniem ryzykiem.  Konsorcjum przedstawiło listę sześciu towarzystw ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, które są zainteresowane oferowaniem polis ubezpieczeniowych dla szpitali federacyjnych po konkurencyjnych cenach.  PFSz prowadzi zaawansowane rozmowy z liderami tzw. grupy ubezpieczeniowej szpitali oraz krajowymi brokerami, których celem ma być harmonijna współpraca z konsorcjum międzynarodowym.


Polska Federacja Szpitali (PFSz): 55 szpitali, ponad 3,4 miliarda kontraktu z NFZ, 20 tysięcy łóżek

We wrześniu 2012 Polska Federacja Szpitali osiągnęła liczbę 55 szpitali, w sumie dysponującymi około 20 tysiącami łóżek.  Aktualne kontrakty szpitali należących do PFSz z NFZ wynoszą ponad 3,4 miliarda PLN, co stanowi około 13% całkowitego budżetu NFZ na leczenie szpitalne.  Największy kontrakt szpitala zrzeszonego w PFSz wynosi 293 miliony PLN (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi), a najmniejszy – 3,4 miliony PLN (Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach).  Największy szpital zrzeszony w PFSz dysponuje 900 łóżkami (WSS Kopernik w Łodzi), a najmniejszy – 15 (Centrum Medyczne Aldemed w Zielonej Górze).  Ostatnim szpitalem, który przyłączył się do Federacji zajmując zaszczytne miejsce 55 jest ultranowoczesny Szpital Euromedic Medical Center z Katowic.  W szeregach członków wspierających Polska Federacja Szpitali ma obecnie 10 znaczących podmiotów działających w różnych dziedzinach sektora ochrony zdrowia. W październiku 2012 roku PFSz będzie obchodzić swoją pierwszą rocznicę założenia.    

Polska Federacja Szpitali jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców sektora szpitalnego w Polsce „ponad podziałami”.   PFSz jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOPE (skrót HOPE pochodzi  od „HOspitals for euroPE”) , najbardziej wpływowej organizacji szpitali europejskich, z ponad 45 letnią historią, obejmującej około 80% łóżek szpitalnych w całej UE.  W tym roku mamy po raz pierwszy prawo do uczestnictwa w prestiżowym programie wymiany menedżerów HOPE.  Po raz pierwszy w historii Europejskiej Federacji Szpitali, posiedzenie Rady Gubernatorów HOPE odbędzie się 22.10.2012 w Polsce, w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie kolejne szpitale do wstępowania do Polskiej Federacji Szpitali, szczegóły na: <www.federacjaszpitali.pl> 

Sukces Polskiej Federacji Szpitali

Polska Federacja Szpitali przedstawiła stanowisko dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2012 w sprawie standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu lecznicznego.  Podczas spotkania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Sławomira Neumanna z  Prezesem  PFSz prof. Jarosławem J. Fedorowskim z dniu 18.09.2012  z zadowoleniem dowiedzieliśmy się, że stanowisko zostało pozytywnie ocenione i uwzględnione.  Szacujemy, że dzięki naszym działaniom, przeciętny polski szpital nie zostanie narażony na dodatkowe wydatki w wysokości kilkuset tysięcy złotych rocznie.  Cieszymy się, że mogliśmy tym samym przyczynić się do kosztowo-efektywnej optymalizacji polskiego szpitalnictwa. 

W opinii Polskiej Federacji Szpitali, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców sektora szpitalnego w Polsce oraz członka Europejskiej Federacji Szpitali, pierwotnie przedstawiony projekt rozporządzenia obarczony był licznymi mankamentami.  Głównym problemem było zbyt głębokie wnikanie rozporządzenia w organizację pracy szpitala i jednostronność w kierunku faworyzowania jednej specjalności lekarskiej.  Pomiomo zawarcia w jednym z paragrafów tezy o wielodyscyplinarności intensywnej terapii, pozostałe zapisy były wręcz zaprzeczeniem tej słusznej tezy.  Wprowadzenie rozporządzenia w kształcie pierwotnym spowodowało by naszym zdaniem istotny wzrost kosztów leczenia oraz ograniczenie możliwości optymalnej gospodarki zasobami szpitala, tak ludzkimi, jak i materialnymi.  Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali było szeroko konsultowane w gronie kilkudziesięciu członków władz Federacji, tak Zarządu, jak i Rady Naczelnej.  W konsultacjach brali udział dyrektorzy szpitali z wykształceniem menedżerskim oraz medycznym, w tym kilku lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem z zakresu intensywnej terapii, a także anestezjologii. Szczegółowe stanowisko jest do pobrania na naszej stronie w zakładce „Dokumenty”.

Ratownictwo Medyczne, wymagania NFZ - stanowisko PFSz

W zakładce dukumenty znajduje się stanowisko PFSz z dnia 09.09.2012 na temat projektu rozporządzenia Prezesa NFZ w zakresie ratownictwa medycznego.  PFSz stoi na stanowisku, że należy dążyć do całkowitego przejęcia obsady karetek pogotowia przez kwalifikowany personel nielekarski. Optymalnym miejscem lekarzy specjalistów z medycyny ratunkowej jest SOR. Dyrektorzy szpitali członkowskich PFSz zgłaszają bardzo niskie współczynniki wyjazdowe zespołów z obsadą lekarską, a co za tym idzie nieefektywne wykorzystanie zasobów szpitala. W związku z powyższym, uważamy, że nie należy premiować w konkursach o świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego podmiotów zgłaszających lekarzy ze spacjalizacją z zakresu medycyny ratunkowej. Premiowanie takie uważamy za jeden z przykładów nadmiernych wymagań w stosunku do szpitali, nie idących w parze z optymalizacją działania ani też wzrostem jakości.

Bogusław Budziński koordynatorem programu wymiany menedżerów HOPE

W dniu 07.09 Bogusław Budziński został mianowany koordynatorem programu wymiany menedżerów "HOPE Exchange Program".  Bogusław Budziński jest członkiem Rady Naczelnej PFSz oraz współzałożycielem PFSz z ramienia Domu Lekarskiego SA, gdzie pełni funkcję dyrektora projektu.  W czerwcu 2012 roku był pierwszym uczestnikiem programu HOPE reprezentującym PFSz, odbywając praktykę menedżerską w Holandii. Zarząd PFSs podczas posiedzenia w dniu 07.09 złożył nowemu koordynatorowi gratulacje i życzenia sukcesów w nowej, ważnej roli.    

Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa; 11 września 2012 r., Kraków: Konferencja pod patronatem honorowym PFSz

Zapraszamy do udziału w III edycji konferencji organizowanej przez firmę Mulritrain, poświęconej dokumentacji medycznej – jej rodzajom, powstawaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i przechowywaniu. Podczas tej edycji szczególną uwagę poświęci się dokumentacji elektronicznej, systemom rejestracji pacjentów, stronom i portalom internetowym oraz elektronicznemu obiegowi dokumentów.  Dalsze informacje w zakładce "Konferencje"

WAŻNE Stanowisko PFSz 

W zakładce "Dokumenty" zamieszczamy STANOWISKO Polskiej Federacji Szpitali na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2012 w sprawie standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu lecznicznego

Promedica 24 członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali

W lipcu 2012 roku do grona członków wspierających PFSz dołączyła znana firma z branży HR w ochronie zdrowia - spółka Promedica24 z siedzibą w Warszawie.


Promedica24 to dynamicznie rozwijająca się firma, zajmująca się świadczeniem usług opiekuńczych oraz rekrutacją personelu medycznego.  Klientami firmy są państwowe i prywatne szpitale, przychodnie oraz firmy świadczące usługi w sektorze medycznym i farmaceutycznym. Promedica24 rekrutuje wykwalifikowanych i najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów do pracy w Polsce i krajach europejskich.  Promedica24 swoją działalność rozpoczęła w 2004 roku. Dziś posiada już kilkuletnie doświadczenie, opiewające na kilka milionów godzin pracy personelu. Promedica24 działa na rzecz   klientów na rynkach krajowym i europejskim. 


Zarząd PFSz z zadowoleniem zatwierdził kandydaturę Promedica24, dostrzegając możliwość owocnej współpracy w obszarze kapitału ludzkiego, z korzyścią dla szpitali członkowskich i ich dyrektorów, którzy powinni mieć jak najwięcej opcji w tym ważnym obszarze działalności szpitala.  W zakładce „O nas” podzakładka „członkowie wspierający” znajduje się link do strony internetowej Promedica24.  Promedica24 jest drugą firmą z sektora HR, która postanowiła wspierać PFSz. W niedalekiej przyszłości będziemy pracować nad projektem „grupy kapitału ludzkiego”. 

Price Waterhouse Coopers Polska członkiem wspierającym Polskiej Federacji Szpitali

W lipcu 2012 roku do grona członków wspierających PFSz dołączyła renomowana firma doradcza Price Waterhouse Coopers Polska.  

PWC posiada zespół ekspertów wyspecjalizowany w obsłudze podmiotów z sektora usług medycznych, który może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów doradczych z obszaru ochrony zdrowia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. PWC oferuje zindywidualizowane usługi m.in. w zakresie: przygotowania do komercjalizacji, współpracy z rynkiem płatników prywatnych oraz optymalizacji kosztów. PWC współpracuje z publicznymi oraz niepublicznymi placówkami ochrony zdrowia, jak również z instytucjami samorządowymi.  

Zarząd PFSz z zadowoleniem zatwierdził kandydaturę PWC, stwierdzając m.in., że posiadanie w gronie członków wspierających tak znanej i poważanej firmy, z tzw. "wielkiej trójki" międzynarodowych firm doradczych świadczy o znaczeniu Polskiej Federacji Szpitali na rynku ochrony zdrowia.  W zakladce "O nas" - podzakładka "członkowie wspierający" umieszczony jest link do strony zespołu ochrony zdrowia PWC.     

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2012 w sprawie standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu lecznicznego

W zakładce "Dokumenty", podzakładka "Stanowiska" w dniu 30.07.2012 zostało umieszczone stanowisko Polskiej Federacji Szpitali na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.07.2012 w sprawie standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu lecznicznego.  PFSz zgłasza szereg zasadniczych i szczegółowych zastrzeżeń do projektu rozporządzenia.  Stanowisko  było szeroko skonsultowane w gronie kilkudziesięciu członków władz Federacji, tak Zarządu, jak i Rady Naczelnej.  W konsultacjach brali udział dyrektorzy szpitali z wykształceniem menedżerskim oraz medycznym, w tym kilku lekarzy specjalistów z dużym doświadczeniem z zakresu intensywnej terapii, a także anestezjologii.

Stanowisko PFSz na temat projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia o bibliotekach szpitalnych.

W zakładce "Dokumenty", podzakładka "Stanowiska" w dniu 23.07.2012 zostało umieszczone stanowisko PFSz na temat projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 04.07.2012r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.  PFSz pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia. Projekt stanowiska PFSz został przygotowany przez członka Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali, p. Beatę Wieczorek-Wójcik, Pielęgniarkę Naczelną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.  

Komunikat Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

W zakładce "Dokumenty" - podzakładka "Komunikaty" w dniu 09.07.2012 umieszczony został aktualny newsletter HOPE.  Znajduje się w nim m.in. obszerna relacja z Konferencji HOSPAGE w Berlinie, która była podsumowaniem tegorocznego programu wymiany menedżerów (HOPE Exchange Program).  Zapraszamy do pobrania komunikatu.

Aktualna informacja o projekcie wspierania turystyki medycznej

W zakładce "Dokumenty" - podzakładka "Komunikaty" w dniu 09.07.2012 umieszczona została aktualna informacja o projekcie promocji turystyki medycznej, któremu PFSz udzieliła poparcia.  Zapraszamy do pobrania komunikatu.

Stanowisko PFSz w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki na rok 2013

04.07.2012.  W projekcie rozporządzenia według pisma od MZ skierowanego do Polskiej Federacji Szpitali w dniu 20.06.2012 zostały uwzględnione nasze postulaty dotyczące składników kosztowych wliczanych w cenę krwi i jej pochodnych. Do tej pory oficjalna cena krwi (i jej pochodnych) nie obejmowała kosztów preparatyki (głównie dotyczyło to płytek) co powodowało, że RCKiK ustalały cenę za preparatykę według własnych wyliczeń i dodawała to do ceny oficjalnej  (z rozporzadzenia). Na dodatek każda RCKiK liczyła te koszty inaczej.  W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyraźnie jest napisane, że w cenę krwi (i jej pochodnych) wliczane są koszty preparatyki, co ucywilizuje zasady rozliczania się szpitali z RCKiK. Tak więc PFSz podkreśla korzystny kierunek zmian ze strony Ministerstwa Zdrowia.  Za zmianą cen za krew musi także pójść zmiana zasad rozliczeń przez NFZ podawania krwi i jej pochodnych, czyli stosowne rozporzadzenie Prezesa na 2013 rok.  Stanowisko PFSz przygotował po przeprowadzeniu konsultacji, Dyrektor Medyczny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Dr n.med. Krzysztof Bederski, a jednocześnie Przewodniczący Rady Naczelnej PFSz.

 List z gratulacjami dla nowego Prezesa NFZ - Pani Agnieszki Pachciarz

Prezes PFSz Jarosław J. Fedorowski wystosował w dniu 27.06.2012 list z gratulacjami dla Agnieszki Pachciarz w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa NFZ.  Prezes Fedorowski napisał m.in. "cieszymy się, że stanowisko obejmuje osoba dobrze znająca problematykę szpitalnictwa.   Tak jak i Pani uważamy, że należy premiować te ośrodki, które w sposób kompleksowy otaczają opieką chorych i mają sukcesy w leczeniu.  Jesteśmy bowiem zaniepokojeni fragmentaryzacją opieki i hiperspecjalizacją w polskiej ochronie zdrowia.  Mamy nadzieję, że pod Pani kierownictwem, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie stawiał przed polskimi szpitalami wymagania na miarę ich możliwości finansowych oraz organizacyjnych.  Jesteśmy za stosowaniem większej ilości zachęt i pozytywnych bodźców w ochronie zdrowia, a przeciw mnożeniu kar i ograniczeń.  Zgadzamy się z Pani deklaracją ograniczenia marnotrawienia pieniędzy w systemie ochrony zdrowia.  Deklarujemy konstruktywną współpracę, między innymi na polu zmniejszania kosztów działania szpitali poprzez organizację grup zakupowych, grup ubezpieczeniowych, grup kapitału ludzkiego oraz inwestycyjnych.  Szukamy także możliwości wzrostu przychodów szpitali na przykład poprzez wspólną organizację badań klinicznych, czy udział w projektach związanych z opieką transgraniczną. Podobnie jak i Pani, promujemy wysoką jakość opieki nad pacjentem, czego przejawem są nasze zaawansowane prace nad systemem zarządzania ryzykiem w szpitalach oraz współpraca z instytucjami certyfikacyjnymi"   

Stanowisko PFSz w sprawie projektu zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej

W dniu 18.06.2012 na ręce Ministra Zdrowia zostało wysłane stanowisko PFSz na temat proponowanych zmian w Ustawie o Działalności Leczniczej.  Stanowisko zostało przygotowane we współpracy z kancelarią prawną Miller Canfield, Babicki, Chełchowski i wsp. z Warszawy, która jest członkiem założycielem wspierającym PFSz.  Pełna kopia stanowiska wraz z pismem przewodnim do Ministra Zdrowia dostępna do pobrania  zakładce "Dokumenty / Stanowiska i rekomendacje"

Inauguracyjne Posiedzenie Rady Naczelnej Drugiej Kadencji: Wybór Prezesa i Zarządu Polskiej Federacji Szpitali

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Naczelnej drugiej kadencji w dniu 14.06.2012 w Warszawie w trakcie Konferencji Hospital Management 2012 odbyły się wybory Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Polskiej Federacji Szpitali.  Na funkcję Prezesa Federacji został wybrany Jarosław J. Fedorowski. W skład Zarządu weszli także Wiceprezesi: Janusz Boniecki oraz Wojciech Kaszyński, a także Członkowie Zarządu Jacek Domejko i Bożena Woźniak.  Informacje na temat składu Zarządu znajdują się w zakładce "O nas"

Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Szpitali: Wybór Rady Naczelnej

W dniu 14.06.2012 w Warszawie podczas Konferencji Hospital Management 2012 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Federacji Szpitali.  Spotkanie odbyło się w pierwszym terminie, zgodnie ze Statutem.  Podczas spotkania dokonano m.in. wyborów Rady Naczelnej 2 kadencji.  Na Przewodniczącego RN wybrano Krzysztofa Bederskiego, a na Wiceprzewodniczących: Irenę Petrynę oraz Zbyszka Przybylskiego Dlasze informacje na temat składu Rady Naczelnej zostaną wkrótce ogłoszone w zakładce "O nas".  Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu skrótu PFSz jako statutowej skróconej nazwy Polskiej Federacji Szpitali.

Już ponad 50 szpitali - członkami Polskiej Federacji Szpitali !

W dniu 08.06.2012 liczba szpitali członkowskich naszej Federacji przekroczyła 50. Gratulujemy Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Korczaka w Słupsku numeru 50, a Szpitalowi Powiatowemu w Białogardzie - otwarcia drugiej pięćdziesiątki !  W naszym gronie są szpitale reprezentujące wszystkie województwa oraz przeróżne modele organizacyjne i własnościowe.  Zbliżamy się do 20 tysięcy "skonfederowanych" łóżek szpitalnych.  Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją proacodawców sektora szpitalnego w Polsce "ponad podziałami".  

200 000 EUR dla szpitala: Możliwości udziału w międzynarodowym programie dla szpitali - Projekt Zintegrowanej Opieki - pełne finansowanie grantem, zgłoszenia zainteresowania do 15.06.2012 (Szpitale 400-700 łóżkowe), szczegóły w liście z centrali HOPE.  03.06.2012

Projekt Zintegrowanej Opieki: list z HOPE - do pobrania

Konferencja Polskiej Federacji Szpitali w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim

W dniu 04.06.2012 roku w Gdańsku, z inicjatywy Wiceprezesa PFSz – Janusza Bonieckiego, odbyła się konferencja pod tytułem „Szpitale w Polsce –walka, czy współpraca, razem, czy osobno”.    Gospodarzem była Wicemarszałek Województwa Pomorskiego -  Hanna Zych-Cichoń.  Przybyli także Senator RP - Leszek Czarnobaj i Poseł na Sejm RP - Krystyna Kłosin oraz Członek Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego – Witold Wróblewski.  W konferencji wzięli udział dyrektorzy szpitali regionu pomorskiego oraz członkowie władz PFSz, a także przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.  Podczas konferencji wyrażano gorące poparcie dla działań Polskiej Federacji Szpitali, w szczególności zmierzających do optymalizacji pracy szpitali poprzez organizację grupy zakupowej, badań klinicznych, czy systemu zarządzania ryzykiem.

Szczegółowa tematyka Konferencji w Gdańsku – do pobrania 

Spotkanie z Prezesem Zarządu Związku Województw RP i Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego - Markiem Protasem.

W dniu 01.06.2012 Prezes PFSz  - Jarosław J. Fedorowski - spotkał się z Prezesem Zarządu ZWRP - Markiem Protasem - w Olsztynie. Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze, obie strony zadeklarowały podjęcie współpracy.  PFSz , do której należą szpitale o różnym modelu własnościowym, w tym liczne szpitale marszałkowskie, jest najbardziej właściwą organizacją do reprezentacji sektora szpitalnego "ponad podziałami". Jak poinformował Marszałek Protas, podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Województw RP wyrażano przychylną opinię na możliwości współpracy z Federacją w celu kierunku poprawy sytuacji szpitali w Polsce. Planowane są dalsze spotkania, m.in. na forum Konwentu Marszałków Województw RP.

Delegacja Polskiej Federacji Szpitali w Londynie: Postępy w organizacji grupy zakupowej i temacie ubezpieczeń szpitali.

W dniach 28-29.05.2012 delegacja Polskiej Federacji Szpitali w składzie: Prezes - Jarosław J. Fedorowski, Wiceprezes - Wojciech Kaszyński oraz Radca Prawny - Andrzej Chełchowski odbyła w Londynie szereg spotkań z przedstawiecielami międzynarodowych koncernów zainteresowanych współpracą.  Rozmowy dotyczyły przede wszystkim obszaru zakupów grupowych oraz ubezpieczeń szpitali.  Współpracą z naszą Federacją aktywnie ineteresują się duże międzynarodowe grupy zakupowe oraz renomowane towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracyjne.  Nawiązane kontakty pozwolą na przedstawienie optymalnej oferty członkom Federacji.  W najbliższych tygodniach spodziewamy się poczynienia ważnych kroków w organizacji grupy zakupowej pod egidą Federacji, zmierzających do wyboru operatora, w oparciu o przepisy unijne i krajowe.  W trudnym temacie ubezpieczeń szpitali planujemy aktywne dalsze działania, w tym dzięki nawiązanym kontaktom międzynarodowym.  

Pozdrowienia z Holandii od uczestnika Programu Wymiany Menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE – Bogusława Budzińskiego – członka Rady Naczelnej PFSz, dyrektora w Domu Lekarskim SA (członek założyciel PFSz).

Gorinchem, 27.05.2012

„Staż, który odbywam w Holandii, w organizacji pn. RIVAS uważam za bardzo udany i  z inną kulturą, a także problemami które trapią to państwo, jak również miejscową ochronę zdrowia. Równolegle uczestniczę w programie HOPE, czynnie biorąc udzial w bieżących pracach. Są tutaj ludzie z całej Europy i mimo stosunkowo mojej małej wiedzy dot. rynku szpitalnego należę do najaktywniejszych. Udzieliłem nawet jednego wywiadu dla dziennikarki z TV belgijskiej. W czwarte mieliśmy spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z tutejszymi profesjonalistami. Pierwszy raz widziałem uczestników bijących brawo politykom. Inny świat. Główny temat, który będzie prezentowany na konferencji HOSPAGE  w Berlinie, czyli "problematyka osób w wieku starszym i zatrudnienie tychże" idzie w parze z charakterem jednostki goszczącej mnie i wyzwaniami czekającymi nas za moment w Polsce. Jeżeli chodzi o warunki pobytu - to mam naprawdę wszystko, nawet rower. Brakuje tylko wi-fi.  Troche też podróżuję po Holandii i okolicach.Do zobaczenia w Warszawie, 14 czerwca na konferencji Hospital Management 2012.  Będę miał okazję do prezentacji podsumowania mojego pobytu podczas sesji 5” 

Zdjęcie z holenderskimi menedżerami znajduje się w zakładce "Galeria".

 - Bogusław Budziński

Spotkanie delegacji Polskiej Federacji Szpitali z władzami PZU

W dniu 23.05.2012 w warszawskiej siedzibie centrali PZU odbyło się spotkanie dotyczące ubezpieczeń szpitali.  W spotkaniu uczestniczyli z ramienia PFSz: Jaroslaw J. Fedorowski – prezes, Bożena Woźniak – członek zarządu, Andrzej Chełchowski – radca prawny, Artur Burzyński – broker ubezpieczeniowy Gras Savoy oraz Tomasz Miazek – ekspert ds. zarządzania ryzykiem.  Ze strony PZU obecni byli: Bogusław Skuza – członek zarządu, Andrzej Liwacz – dyrektor ds. underwritingu oraz Rafał Kiliński – dyrektor generalny ds. klientów korporacyjnych. Delagacja PFSz przedstawiła historię, stan aktualny oraz plany federacji.  Omówiono zagadnienia związane z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz sposobem obliczania składek dla szpitali.  Delegacja PZU wyraziła chęć partnerskiej współpracy z najbardziej reprezentatywną organizacją szpitali, jaką z definicji jest Polska Federacja Szpitali.  Z uznaniem spotkała się strategia Federacji polegająca na konstruktywnym podejściu do tematu, między innymi poprzez tworzenie systemu zarządzania ryzykiem oraz działania na polu poprawy jakości opieki szpitalnej, akredytacji i certyfikacji jakościowej, w tym szczególnie współpracy na forum Europejskiej Federacji Szpitali. 

Członkowie władz PFSz laureatami konkursu Liderzy Ochrony Zdrowia 

W dniu 17 maja podczas konferencji Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w warszawskim hotelu Marriott, zostały przyznane nagrody liderów ochrony zdrowia : wyróżnienie specjalne otrzymała Irena Petryna - Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej PFSz; a w kategorii innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia nagrodę otrzymał Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz.

Nowe perspektywy certyfikacji i akredytacji szpitali

W dniu 20.04.2012 do grona członków wspierających Polskiej Federacji Szpitali dołączyłaDEKRA Certification Sp. z o.o., będąca częścią niemieckiego koncernu DEKRA SE jednej z największych światowych organizacji eksperckich działających w obszarze potwierdzania jakości.  DEKRA prowadzi działalność w ponad 50 krajach. Około 28.000 pracowników na całym świecie pracuje nad rozwojem usług zapewniających długoterminowe bezpieczeństwo, jakość i ochronę środowiska. Przychody DEKRA w 2011 roku przekroczyły kwotę 2 miliardów euro. DEKRA Certification Sp. z o.o. jest niezależną jednostką certyfikacyjną, działającą w Polsce od 2001 roku. Będąc liderem rynku certyfikacji w Polsce w swoim portfolio posiada szeroką gamę usług certyfikacyjnych w oparciu o normy ISO oraz inne regulacje krajowe i międzynarodowe. DEKRA Certification posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz niemieckiego DAkkS.  DEKRA aktywnie wspiera rozwój certyfikowanych organizacji, a certyfikatpotwierdzający spełnienie wymagań dotyczących danego standardu jest dokumentemcenionym w Europie i na świecie.  Współpraca z tak renomowaną firmą certyfikacyjną otwiera nowe perspektywy dla szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali.  

Prezentacja slajdowa Programu Certyfikacji Placówek Medycznych Dekry - link

Szpital Jonschera, współzałożyciel PFSz, nagrodzony przez Forbesa ! 

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Bożenie Woźniak oraz współpracownikom uzyskania prestiżowego wyróznienia "Diamenty Forbesa".  III Szpital Miejski im. Dr. Jonschera jest członkiem założycielem Polskiej Federacji Szpitali, a Pani Dyrektor Woźniak - członkiem zarządu PFSz. (26.04.2012)

Nagroda Forbesa dla Szpitala Jonschera w Łodzi - link do publikacji na portalu Rynku Zdrowia

Rekomendacja Zarządu w sprawie poparcia akcji składania wniosków do NFZ

Zarząd Polskiej Federacji Szpitali podczas posiedzenia w dniu 20.04.2012 w
Warszawie, zarekomendował wszystkim szpitalom należącym do PFSz
przystąpienie do akcji przeciw bezprawnym zapisom o karach w umowach z NFZ.
Skan oficjalnej rekomendacji Zarządu oraz wzór pisma, które każdy szpital powinien złożyć w swoim macierzystym oddziale NFZ w dniu 26.04.2012 znajdują się w zakładce „dokumenty” na naszej stronie internetowej.  Wzór został także wysłany e-mailem do wszystkich szpitali członkowskich.  W tej sprawie nie powinno zabraknąć głosu szpitali.  Dodatkowo, Zarząd PFSz przekaże stanowisko w tej sprawie do centrali NFZ.  Szczegółowe informacje wraz z uzasadnieniem i opiniami prawnymi o tej akcji znajdziecie Państwo na: http://www.nil.org.pl/aktualnosci/apel-do-swiadczeniodawcow-prosba-do-izb-okregowych;http://www.ozzl.org.pl/.  O złożeniu pisma prosimy informować nasze biuro e-mailem.  

Konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa

W dniu 20-22.04.2012 w Warszawie odbyła się konferencja naukowo szkoleniowa pod hasłem „Zarządzanie podmiotem leczniczym w świetle wymogów współczesnej kompleksowej opieki medycznej” zorganizowana przez Stowarzyszenie Menedżerów Pielęgniarstwa (www.smp.org.pl). Podczas konferencji wykład pt. „Rola pielęgniarek zarządzających w szpitalu z perspektywy doświadczeń międzynarodowych” wygłosił prezes Polskiej Federacji Szpitali – Jarosław J. Fedorowski.  Podczas konferencji rozmawiano o nowoczesnej organizacji pracy szpitala oraz efektywnej współpracy kadry zarządzającej i medycznej.  Stwierdzono między innymi, że mamy do czynienia z nadmierną liczbą specjalizacji pielęgniarskich oraz lekarskich, a model organizacyjny większości szpitali powiela nieefektywny model wyodrębniania oddziałów według specjalizacji lekarskich.  Uczestnicy, wśród których było wielu doświadczonych menedżerów obszaru opieki nad pacjentem w szpitalach wyrazili zdecydowane poparcie dla misji Polskiej Federacji, którą jest reprezentowanie interesów szpitali na forum krajowym oraz międzynarodowym.  W kontekście tej konferencji, niezwykle ciekawie zapowiada się sesja dotycząca roli pielęgniarek zarządzających zaplanowana na 15.06.2012 podczas VI Konferencji Hospital Management w Warszawie (www.esmd.eu).

Zarządzanie Ryzykiem w Szpitalach - publikacja w miesięczniku Med-Info - link

Polska Federacja Szpitali popiera promocję szpitali w branży turystyki  medycznej

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski, uczestniczył w spotkaniu informacyjnym na temat promocji turystyki medycznej zorganizowanym przez Pracodawców RP w dniu 18.04.2012.   Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Projekt prowadzi konsorcjum trzech firm: Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Ameds Centrum Sp z  o.o. oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.

Komunikat w sprawie promocji szpitali w turystyce medycznej – do pobrania

Prezentacja slajdowa projektu promocji szpitali w turystyce medycznej - do pobrania


Patronat Honorowy Polskiej Federacji Szpitali dla Europejskiego Forum Polityki Zdrowotnej i e-Zdrowia.

Polska Federacja Szpitali obejmuje patronatem honorowym 14 Konferencję Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.  Prelegenci z pięciu krajów Unii Europejskiej oraz Polski, prezentacje najnowszych osiągnięć w dziedzinie e-zdrowia a na zakończenie wielka Gala Liderów Ochrony Zdrowia – tak w skrócie zapowiada się europejskie FORUM POLITYKI ZDROWOTNEJ I E-ZDROWIA, które odbędzie się 17 maja br. w Hotelu Marriott w Warszawie. Wstęp na Konferencję jest wolny.  Szczegółowe informacje znajdują się na www.osoz.pl/konf

KOMUNIKAT O SPRAWACH FEDERACJI NA DZIEŃ 10.04.2012 - do pobrania

Debata o ochronie zdrowia w Urzędzie Miasta Łodzi

W dniu 23.03.2012 Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław J. Fedorowski wziął udział w debacie poświęconej problemom szpitali miejskich w Łodzi, jako ekspert na zaproszenie Zarządu Miasta.  W spotkaniu uczestniczyła też członek Zarządu Polskiej Federacji Szpitali Bożena Woźniak, Dyrektor III Szpitala Miejskiego im. Jonschera w Łodzi - współzałożyciela naszej Federacji.  W gronie ekspertów brała udział także Eunika Adamus, Prezes Szpitala PCM Sp. z o.o. w Wieruszowie, który należy do Polskiej Federacji Szpitali.  Eksperci podkreślali znaczenie zapewnienia kompleksowych i koordynowanych usług medycznych w oparciu o bazę szpitalno-ambulatoryjną.  Prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska wyraziła zainteresowanie Polską Federacją Szpitali i poparcie dla działań w kierunku jak najlepszej reprezentacji szpitali oraz optymalizacji ich funkcjonowania. 

Spotkanie organizacyjne Oddziału Pomorskiego Polskiej Federacji Szpitali w Gdańsku

W dniu 9 marca 2012 w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku odbyło się zebranie organizacyjne Oddziału Pomorskiego Polskiej Federacji Szpitali.  Tematem spotkania były nastepujące sprawy: komercjalizacja Szpitali, sytuacja finansowa szpitali województwa pomorskiegego, kontraktowanie i zawierania umów z NFZ, grupy zakupowe, ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, rola outsourcingu w szpitalach, inwestycje szpital oraz informatyzacja placówek medycznych.  Omówiono możliwości współpracy z Izbami Pielęgniarskimi oraz członkami Sejmowej Komisji Zdrowia.  Spotkanie prowadził Wiceprezes PFS Janusz Boniecki, a udział wzięli dyrektorzy szpitali członkowskich oraz innych szpitali zainteresowanych przyłączeniem się do Federacji. Spotkanie zaszczycili obecnością posłowie na Sejm RP, Krystyna Kłosin oraz Elżbieta Gellert.  Powstał więc już zalążek pierwszego oddziału wojewódzkiego Federacji.

Komunikat Europejskiej Federacji Szpitali, No 1, 2012 - link

Szkolenie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny zaprasza
na szkolenie pt."Zdarzenia medyczne – jak się przed nimi ustrzec? Zasady, odszkodowania, zadośćuczynienie w świetle nowelizacji Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta".
Data i miejsce szkolenia: 26.04.2012 r. , godz. 10.00-13.30, Warszawa, ul. Chocimska 24, 
bud. C, III piętro, Aula NIZP –PZH  Szkolenie adresowane jest do dyrektorów szpitali, naczelnych pielęgniarek, członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, kierowników i członków zespołów ds. zakażeń szpitalnych, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych. 
Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Internetowej NIZP-PZH www.pzh.gov.pl 

Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

W dniu 17.02.2012 odbyło się spotkanie z Wicemarszałek Hanną Zych-Cisoń odpowiedzialną za sprawy ochrony zdrowia.  Spotkanie zainicjowały pielęgniarki zarządzające, które popierają Polską Federację Szpitali.  W spotkaniu uczestniczyły: Anna Wonaszek - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i położnych w Gdańsku, Marzena Olszewska-Fryc - Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Pomorskiego Centrum Traumatologii w Gdańsku oraz Beata Wieczorek-Wójcik - Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.  Ze strony Federacji obecny był Jarosław J. Fedorowski - prezes oraz Janusz Boniecki - wiceprezes.  Podczas spotkania, zdecydowanego poparcia dla Federacji udzieliła p. Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, p. Hanna Zych-Cisoń. 

Ponad 10 000 łóżek szpitalnych w Polskiej Federacji Szpitali

Zgodnie ze stanem na dzień 24.02.2012 do Polskiej Federacji Szpitali należy już 31 szpitali dysponujących ponad 10 tysiącami łóżek.  Jesteśmy więc najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców rynku szpitalnego w Polsce. Kolejne zgłoszenia szpitali zainteresowanych wstąpieniem do Federacji, w tym m.in. udziałem w grupie zakupowej i grupie ubezpieczeniowej przyjmowane są na bieżąco.  Szczegółowe informacje dla szpitali kandydatów znajdują się w zakładce "O nas". 

Grupa Zakupowa Szpitali przy Polskiej Federacji Szpitali

21.02.2012: Grupa Zakupowa pod egidą naszej Federacji liczy już 70 członków - link

Nowe perspektywy w ubezpieczeniach szpitali 

W dniu 15.02.2012 podpisaliśmy umowę brokerską z firmą Gras Savoy Polska, największym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce oraz Francji (GS Francja). Umowa dotyczy obsługi brokerskiej szpitali zrzeszonych w naszej Federacji w zakresie bowiązkowego ubezpieczenia OC oraz z tytułu zdarzeń medycznych.  Umowa stwarza realną perspektywę optymalizacji kosztów ubezpieczeń.  Zarząd Gras Savoy Polska zapowiada możliwość wejścia na rynek ubezpieczeń szpitali nowych, międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych zainteresowanych zabezpieczaniem grupowym szpitali.  Mamy nadzieję na dokonanie przełomu na rynku ubezpieczeń szpitali.  Polska Federacja Szpitali rozpoczęła przygotowania do zbudowania założeń systemu zarządzania ryzykiem w szpitalach i planuje dalsze proaktywne działania w tym zakresie.  Zalecamy swoim członkom skorzystanie z nowych możliwości, jakie daje współpraca z renomowanym międzynarodowym brokerem, jakim jest Gras Savoy, a szpitale, które zastanawiają się nad problemem ubezpieczeń - do przyłączenia się do naszej Federacji. Szpitale, członkowie Federacji będą otrzymywać informację w sprawach dalszych kroków w sprawie od przedstawicieli Gras Savoy oraz od Zarządu Federacji.  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce "Grupa ubezpieczeniowa"

 22 Szpitale członkami Polskiej Federacji Szpitali / Ponad 70 Szpitali zainteresowanych

Na dzień 10.02.2012 do naszej Federacji należą już 22 szpitale.  Są wśród nas szpitale akademickie, wojewódzkie, powiatowe, miejskie, sieciowe i branżowe.  Są szpitale duże i małe. Są szpitale o modelu SPZOZ, szpitale działające jako spółki kapitałowe, szpitale działające w modelu operatorskim oraz szpitale prywatne.  Są szpitale z różnych regionów naszego kraju.  Właśnie taka grupa szpitali świadczy o reprezentatywności naszej organizacji oraz o naszym działaniu "ponad podziałami".  Już ponad 70 szpitali wyraziło pisemnie zainteresowanie przystąpieniem do Federacji. Zapraszamy do przesyłania deklaracji, które są do pobrania w zakładce obok.

Stanowisko w sprawie dodatkowych, obowiązkowych ubezpieczeń szpitali

Zwróciliśmy się w dniu 07.02.2012 z wnioskiem do Ministra Zdrowia w sprawie doprowadzenia do zmian w zapisach ustawy o działalności leczniczej w przedmiocie obowiązkowych ubezpieczeń od odpowiedzialności szpitali na rzecz pacjenta z tytułu zdarzeń medycznych.  Pismo wraz z uzasadnieniem dostępne jest w zakładce "dokumenty do pobrania". 

Zakończenie weryfikacji danych pierwszej grupy szpitali kandydatów i akcji wysyłania deklaracji członkowskich

W styczniu 2012 zakończyliśmy weryfikacje danych wszystkich szpitali, które wypełniły ankiety. 4 lutego zakończyliśmy wysyłanie deklaracji członkowskich do ponad 70 szpitali, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do Federacji. Kończymy negocjacje z dużą międzynarodową grupą brokerską celem zapewnienia optymalnych warunków ubezpieczeń szpitali. Trwają prace nad organizacją dużej grupy zakupowej. Zgłosiliśmy kandydatów do programu wymiany menedżerów HOPE. Jest już gotowy program ramowy konferencji Hospital Management, podczas której odbędzie się pierwszy Kongres Federacji 14-15 czerwca 2012 w Warszawie, program oraz inne informacje o konferencji znajdują się na www.esmd.eu. W piątek, 10 lutego odbędzie się zebranie Zarządu, po którym ukaże się komunikat m.in. z planami na najbliższe miesiące. Idziemy do przodu zgodnie z planem. Priorytetem na najbliże pół roku jest przyjęcie do Federacji jak największej liczby szpitali. Liczymy na aktywność wszystkich założycieli oraz członków władz Federacji.