Konferencja Optymalizacja Kosztów Placówki Leczniczej

Janusz Boniecki, Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Szpitali wykładowcą I Ogólnopolskiego Forum Optymalizacji Kosztów Placówki Leczniczej 19.12.2013. Szczegóły w zakładce "konferencje"

Polska Federacja Szpital za wprowadzeniem dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych

Polska Federacja Szpitali popiera plan wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.  Prezes PFSz, prof. Jarosław J. Fedorowski, w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2103 deklaruje konstruktywny udział federacji w konsultacjach społecznych i proponuje udział przedstawicieli środowiska pracodawców sektora szpitalnego w zespole roboczym pracującym nad projektem.

Poszerzenie składu Zarządu Polskiej Federacji Szpitali

Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PFSz w dniu 05.12.2013 do składu Zarządu zostali powołani nowi członkowie:

·         Zbyszko Przybylski, Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni, Sp. z o.o., jednocześnie Prezes  Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

·         Irena Kierzkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie, jednocześnie Wiceprezes Związaku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur

·         Mariusz K. Wójtowicz, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu, Sp. z o.o., jednocześnie Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego 

Obecnie Zarząd PFSz składa sie z Prezesa, Wiceprezesa i czterech członków reprezentujących rożne formy własnościowe szpitali, różnorodne organizacje sektora szpitalnego oraz różne regiony naszego kraju.  Skład Zarządu oraz Rady Naczelnej jest odzwierciedleniem reprezentatywności Polskiej Federacji Szpitali.

 

Prezes PFSz wykładowcą na prestiżowej konferencji w Luksemburgu

Do udziału w Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali (EAHM) w Luksemburgu w dniach 27-29.11.2013, został zaproszony Prezes PFSz, prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali.  Weźmie on udział w dyskusji okrągłego stołu na temat efektywnych metod komunikacji w ochronie zdrowia, organizowanej w pierwszym dniu konferencji.  W Kongresie EAHM uczestniczą menedżerowie szpitali z całej Europy, Minister Zdrowia Luksemburga, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Światowej Federacji Szpitali oraz Europejskiej Federacji Szpitali .  Ta prestiżowa konferencja jest organizowana już po raz 24-ty w cyklu co dwa lata.  Tematem przewodnim jest skuteczne zarządzanie szpitalem w czasie kryzysu.    

Stanowisko PFSz oraz PSDS w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego w opiece transgranicznej

PFSz oraz PSDS przesłały do MZ wspólne stanowisko podpisane dnia 15.11.2013, w sprawie Krajowego Punktu Kontaktowego wg. Dyrektywy o opiece transgranicznej EU, postulujące jak najszybsze utworzenie Rady KPK z udziałem przedstawicieli organizacji sektora szpitalnego zrzeszonych w reprezentatywnych organizacjach ogólnoeuropejskich szpitali oraz dyrektorów szpitali. Utworzenie KPK w sposób skuteczny i przejrzysty i w porozumieniu ze świadczeniodawcami jest zapisane wyraźnie treści Dyrektywy.  Treść stanowiska znajduje się w zakładce "Dokumenty - stanowiska i rekomendacje".

Jesienna Konferencja Programowa PFSz - 2013

W dniu 05.12.2013 (czwartek), w Nieporęcie pod Warszawą, odbędzie się coroczna Jesienna Konferencja Programowa PFSz.  Podczas konferencji odbędzie się posiedzenie Rady Naczelnej i Zarządu. Konferencja jest wydarzeniem wewnętrznym Federacji.  Szczegóły znajdują się w mailingach bezpośrednich.  Potwierdzenia udziału i ewentualne pytania przyjmuje biuro PFSz: <biuro@federacjaszpitali.pl>  Początek konferencji o godzinie 14.00.  

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali z udziałem PFSz

W zakładce "konferencje" został umieszczony link do konferencji PSDS w Krakowie, 15.11.2013.  Zachęcamy do udziału.

Wywiad Prezesa PFSz dla Polskiej Agencji Prasowej

W zakładce "Dokumenty: prezentacje informacyjne" umieszczony został link do wywiadu Prezesa PFSz Jarosława J. Fedorowskiego dla PAP o sytuacji na polskim rynku szpitali z dnia 04.10.2013

Inicjatywa PFSz "PUZLE" z poparciem samorządu lekarskiego

Porozumienie na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej "PUZLE".  Pismem z dnia 10.10.2013 do Prezesa PFSz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr Maciej Hamankiewicz wyraził poparcie dla inicjatywy PUZLE deklarując wolę wspólnych działań na rzecz uporządkowania systemu oraz działania samorządu lekarskiego w sprawie tzw. zdarzeń medycznych.   Szczegóły dotyczące inicjatywy PUZLE znajdują się w zakładce "Inicjatywa PUZLE". 

LIst Prezesa PFSz do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej

W zakładce "dokumenty - komunikaty i stanowiska" ukazał się list prezesa PFSz do Redaktora Naczelneg Gazety Wyborczej w związku z publikacją pt. "NFZ Przepłaca za zabiegi" z dnia 10.12.2013.

Druga rocznica powstania Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

10.10.2011 z inicjatywy prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego, przedstawiciele 14 szpitali z całej Polski powołali do życia pierwszą ogólnopolską organizację pracodawców sektora szpitalnego zrzeszającą szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, profilu specjalizacyjnego, wielkości, lokalizacji, czy innych wyróżników.  Powstała wtedy, już z definicji, najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w kraju.  W listopadzie 2011, PFSz została z zadowoleniem przyjęta do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, gdyż do tamtej pory Polska jako jedyny kraj UE nie miała reprezentacji.  HOPE jest organizacją z tradycjami sięgającymi czasów EWG, reprenzentuje obecnie około 80% łożek szpitalnych w UE. HOPE jest oficjalnym partnerem społecznym KE oraz PE. Od początku 2012 roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych rejestracji PFSz rozpoczęła przyjmowanie szpitali, jako członków zwyczajnych oraz innych podmiotów jako członków wspierających.

Wybrane fakty na dwulecie powstania PFSz, 10.10.2013

·         Członkowie: 84

·         Członkowie zwyczajni: 65

·         Członkowie wspierający: 19

·         Łóżka szpitalne: ok. 22 tys.

·         Przychody szpitali członkowskich: ok. 3.5 mld PLN

·         Zatrudnienie szacunkowe: ponad 50 tys. osób

·         Oficjalne stanowiska i rekomendacje krajowe: 21

·         Stanowiska i rekomendacje europejskie: 7

·         Konferencje krajowe – udział, patronaty i / lub organizacja: 18

·         Konferencje międzynarodowe – udział i / lub organizacja: 7

·         Program wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE : 10 uczestników

·         Zarząd PFSz: 4 osoby

·         Rada Naczelna PSFz: 26 osób

·         Reprezentacja w Europejskiej Federacji Szpitali: prezydium 1 osoba, rada gubernatorów - 1 osoba, rada koordynatorów krajowych programu wymiany menedżerów – 1 osoba, rada oficerów łacznikowych – 1 osoba  

·         Cytowania w mediach ogólnych i branżowych: kilkaset

·         Publikacje w mediach branżowych: kilkadziesiąt

·         Odsłony na stronie internetowej PFSz: ok. 90 dziennie

·         Facebook: 48 likes, liczne komentarze i ogłoszenia

·         Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: Europejska Federacja Szpitali HOPE

·         Kontakty międzynarodowe pozaeuropejskie: Światowa Federacja Szpitali, Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali

·         Organizacje partnerskie krajowe: Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

·         Ważniejsze kontakty i współpraca z organizacjami krajowymi rynku ochrony zdrowia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych, Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych, Stowarzyszenie Menedżerów Pielegniarstwa, Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Pacjentów 1 Czerwca, Federacja Pacjentów Polskich

·         Aktualna pozycja na rynku organizacji szpitanych w Polsce: największa i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w kraju

·         Naważniejsze projekty i inicjatywy: Porozumienie na rzecz reformy ubezpieczeń zwiazanych z działalnością leczniczą (PUZLE), Polski Innowacyjny Klaster Medyczny (PIKMED), Zakupy grupowe szpitali, Effective Hospital Management, Badania kliniczne w szpitalach, Polska edycja programu wymiany menedżerów HOPE

 

Patronat PFSz nad konferencją Forum Polskich Szpitali Medmarket 2013

W zakładce "Konferencje" znajduje się informacja o konferencji Medmarket, 22.11.2013 w Warszawie.  Udział w konferencji wezmą dyrektorzy szpitali PFSz oraz członkowie władz PFSz.

Stanowisko PFSz  w sprawie projektu zmian w zakresie kontroli szpitali

19.09.2013.  W zakładce "dokumenty" znajduje się stanowisko PFSz w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie kontroli podmiotów udzielających świadczeń ze środków publicznych.  PFSz współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich zgłaszając zastrzeżenia szczególnie do projektu przerzucania na szpital obowiązku dostarczania dokumentacji do NFZ i projektu przeprowadzania kontroli poza siedzibą szpitala.

Inicjatywa PUZLE

13.09.2013.  W zakładce "Inicjatywa PUZLE" ukazał się list otwarty do interesariuszy systemu ochrony zdrowia z postulatem uporządkowania ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. List został przesłany do mediów rynku ochrony zdrowia i upubliczniony.  PFSz zwróciła się do organizacji sektorowych szpitali z prośbą o poparcie tej cennej inicjatywy.   Inicjatywa cieszy się poparciem STOMOZ, dyrektorów szpitali oraz środowiska brokerów ubezpieczeniowych, którego jednogłośnie udzielono podczas konferencji HM 2013 w czerwcu.  

Europejski Program Wymiany Menedżerów: Rusza edycja 2014

10.09.2013. Polska Federacja Szpitali w porozumieniu z Europejską Federacją Szpitali HOPE ogłasza rozpoczęcie naboru do programu HOPE Exchange Program 2014. Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce Wymiana menedżerów HOPE "komunikaty".  

Polsko-Niemiecka Konferencja "Dyrektywa Transgraniczna EU: Czy jesteśmy gotowi ?" pod patronatem Polskiej i Niemieckiej Federacji Szpitali

W dniu 25.10.2013, czyli w dniu transpozycji Dyrektywy o Opiece Transgranicznej UE w Poznaniu odbędzie się specjalna konferencja sąsiedzkich organizacji szpitali w Polsce i Niemczech.  Szczegóły w zakładce "Konferencje". ZAPRASZAMY - uczestnictwo bezpłatne


Inicjatywa PFSz "PUZLE" z poparciem samorządu lekarskiego

Porozumienie na rzecz reformy Ubezpieczeń Związanych z prowadzeniem działalności LEczniczej "PUZLE".  Pismem z dnia 10.10.2013 do Prezesa PFSz, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Pan dr Maciej Hamankiewicz wyraził poparcie dla inicjatywy PUZLE deklarując wolę wspólnych działań na rzecz uporządkowania systemu oraz działania samorządu lekarskiego w sprawie tzw. zdarzeń medycznych.   Szczegóły dotyczące inicjatywy PUZLE znajdują się w zakładce "Inicjatywa PUZLE". 

LIst Prezesa PFSz do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej

W zakładce "dokumenty - komunikaty i stanowiska" ukazał się list prezesa PFSz do Redaktora Naczelneg Gazety Wyborczej w związku z publikacją pt. "NFZ Przepłaca za zabiegi" z dnia 10.12.2013.

Druga rocznica powstania Polskiej Federacji Szpitali (PFSz)

10.10.2011 z inicjatywy prof. nadzw. Jarosława J. Fedorowskiego, przedstawiciele 14 szpitali z całej Polski powołali do życia pierwszą ogólnopolską organizację pracodawców sektora szpitalnego zrzeszającą szpitale niezależnie od ich modelu własnościowego, profilu specjalizacyjnego, wielkości, lokalizacji, czy innych wyróżników.  Powstała wtedy, już z definicji, najbardziej reprezentatywna organizacja szpitali w kraju.  W listopadzie 2011, PFSz została z zadowoleniem przyjęta do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, gdyż do tamtej pory Polska jako jedyny kraj UE nie miała reprezentacji.  HOPE jest organizacją z tradycjami sięgającymi czasów EWG, reprenzentuje obecnie około 80% łożek szpitalnych w UE. HOPE jest oficjalnym partnerem społecznym KE oraz PE. Od początku 2012 roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych rejestracji PFSz rozpoczęła przyjmowanie szpitali, jako członków zwyczajnych oraz innych podmiotów jako członków wspierających.

Wybrane fakty na dwulecie powstania PFSz, 10.10.2013

·         Członkowie: 84

·         Członkowie zwyczajni: 65

·         Członkowie wspierający: 19

·         Łóżka szpitalne: ok. 22 tys.

·         Przychody szpitali członkowskich: ok. 3.5 mld PLN

·         Zatrudnienie szacunkowe: ponad 50 tys. osób

·         Oficjalne stanowiska i rekomendacje krajowe: 21

·         Stanowiska i rekomendacje europejskie: 7

·         Konferencje krajowe – udział, patronaty i / lub organizacja: 18

·         Konferencje międzynarodowe – udział i / lub organizacja: 7

·         Program wymiany menedżerów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE : 10 uczestników

·         Zarząd PFSz: 4 osoby

·         Rada Naczelna PSFz: 26 osób

·         Reprezentacja w Europejskiej Federacji Szpitali: prezydium 1 osoba, rada gubernatorów - 1 osoba, rada koordynatorów krajowych programu wymiany menedżerów – 1 osoba, rada oficerów łacznikowych – 1 osoba  

·         Cytowania w mediach ogólnych i branżowych: kilkaset

·         Publikacje w mediach branżowych: kilkadziesiąt

·         Odsłony na stronie internetowej PFSz: ok. 90 dziennie

·         Facebook: 48 likes, liczne komentarze i ogłoszenia

·         Członkostwo w organizacjach międzynarodowych: Europejska Federacja Szpitali HOPE

·         Kontakty międzynarodowe pozaeuropejskie: Światowa Federacja Szpitali, Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali

·         Organizacje partnerskie krajowe: Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej, Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali

·         Ważniejsze kontakty i współpraca z organizacjami krajowymi rynku ochrony zdrowia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Akredytowanych, Stowarzyszenie Szpitali Samorządowych, Stowarzyszenie Menedżerów Pielegniarstwa, Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Pacjentów 1 Czerwca, Federacja Pacjentów Polskich

·         Aktualna pozycja na rynku organizacji szpitanych w Polsce: największa i najbardziej reprezentatywna organizacja pracodawców sektora szpitalnego w kraju

·         Naważniejsze projekty i inicjatywy: Porozumienie na rzecz reformy ubezpieczeń zwiazanych z działalnością leczniczą (PUZLE), Polski Innowacyjny Klaster Medyczny (PIKMED), Zakupy grupowe szpitali, Effective Hospital Management, Badania kliniczne w szpitalach, Polska edycja programu wymiany menedżerów HOPE

 

Patronat PFSz nad konferencją Forum Polskich Szpitali Medmarket 2013

W zakładce "Konferencje" znajduje się informacja o konferencji Medmarket, 22.11.2013 w Warszawie.  Udział w konferencji wezmą dyrektorzy szpitali PFSz oraz członkowie władz PFSz.

Stanowisko PFSz  w sprawie projektu zmian w zakresie kontroli szpitali

19.09.2013.  W zakładce "dokumenty" znajduje się stanowisko PFSz w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a w szczególności w zakresie kontroli podmiotów udzielających świadczeń ze środków publicznych.  PFSz współpracuje ze Związkiem Powiatów Polskich zgłaszając zastrzeżenia szczególnie do projektu przerzucania na szpital obowiązku dostarczania dokumentacji do NFZ i projektu przeprowadzania kontroli poza siedzibą szpitala.

Inicjatywa PUZLE

13.09.2013.  W zakładce "Inicjatywa PUZLE" ukazał się list otwarty do interesariuszy systemu ochrony zdrowia z postulatem uporządkowania ubezpieczeń związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. List został przesłany do mediów rynku ochrony zdrowia i upubliczniony.  PFSz zwróciła się do organizacji sektorowych szpitali z prośbą o poparcie tej cennej inicjatywy.   Inicjatywa cieszy się poparciem STOMOZ, dyrektorów szpitali oraz środowiska brokerów ubezpieczeniowych, którego jednogłośnie udzielono podczas konferencji HM 2013 w czerwcu.  

Europejski Program Wymiany Menedżerów: Rusza edycja 2014

10.09.2013. Polska Federacja Szpitali w porozumieniu z Europejską Federacją Szpitali HOPE ogłasza rozpoczęcie naboru do programu HOPE Exchange Program 2014. Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce Wymiana menedżerów HOPE "komunikaty".  

Polsko-Niemiecka Konferencja "Dyrektywa Transgraniczna EU: Czy jesteśmy gotowi ?" pod patronatem Polskiej i Niemieckiej Federacji Szpitali

W dniu 25.10.2013, czyli w dniu transpozycji Dyrektywy o Opiece Transgranicznej UE w Poznaniu odbędzie się specjalna konferencja sąsiedzkich organizacji szpitali w Polsce i Niemczech.  Szczegóły w zakładce "Konferencje". ZAPRASZAMY - uczestnictwo bezpłatne


Konferencja "Psychogeriatryczne i społeczne aspekty życia związane ze starzeniem się społeczeństwa". Suwałki, 26-28.09.2013 pod patronatem PFSz

Szczegóły w zakładce "Konferencje" - ZAPRASZAMY


PROGMATE członkiem wspierającym PFSz

PROGMATE to firma działająca w obszarze inżynierii oprogramowania – zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.  Oferuje nowoczesne doradztwo obejmujące usługi tworzenia zaawansowanych systemów informatycznych.Firma bazując na swoim doświadczeniu, wspiera inne firmy informatyczne w zakresie tworzenia oprogramowania przy pomocy nowoczesnych i zaawansowanych technologii oraz baz danych.

Dodatkowo firma jest producentem innowacyjnego systemu do 
elektronicznego obiegu dokumentów PROGMATE DOCs, który pozwala na 
efektywną pracę przedsiębiorstwa.PROGMATE DOCs to system rozbudowany, wielomodułowy, elastyczny, o bogatej funkcjonalności, który pozwala na dopasowanie go do indywidualnych potrzeb Klienta.  System PROGMATE DOCs to idealne rozwiązanie dla organizacji dowolnej branży, w tym również dla placówek medycznych.Pomaga on zapanować nad obiegiem dokumentów, usprawnia procesy, a także pozwala na dokładniejszą kontrolę.  

http://www.progmate.pl/pl/intro/home


Inicjatywa PUZLE

21.06.2013. Podczas VI Międynarodowej Konferencji Hospital Management 2013, Prezes PFSz przedstawił inicjatywę PUZLE.  W trakcie specjalnej sesji jednogłośnego poparcia dla inicjatywny udzieliło środowisko ponad 500 szpitali.  Szczegóły znajdują się w nowej zakładce "Inicjatywa PUZLE"

Sukces uczestników Programu Wymiany Menedżerów w Polsce

Podczas konferencji HOPE Agora w Hadze, w dniu 12.06.2013 uczestnicy programu wymiany menedżerów przedstawili prezentacje podsumowujace pobyt szkoleniowy w krajach EU.  Prezentacja menedżerów, którzy gościli w Polsce zdobyła 5 miejsce wśród 22 innych.  Pierwsze miejsce zdobyli menederowie odbywajacy szkolenie w Belgii.  Szczegóły dotyczące programu wymiany menedżerów HOPE znajdują się w zakładce "Wymiana menedżerów HOPE" 

Ciekawostki z posiedzenia Rady Gubernatorów Europejskiej Federacji Szpitali HOPE

Haga (NL),10.06.2013.  Podczas posiedzenia Rady Gubernatorów HOPE przedstawiono następujące ciekawe fakty w rożnych krajach członkowskich.

D: 1/3 szpitali ma ujemny wynik finansowy, w systemie jest jednak nadwyżka ok. 30 mld EUR

SLO: 6% obniżenie poziomu finansowania ochrony zdrowia

UK: 60% budżetu ochrony zdrowia jest pod kontrolą lekarzy pierwszego kontaktu (GP), liczne zmiany w systemie jakości w związku z przypadkiem szpitala Stafford

F: szpitale się bilansują ale brak jest rozwoju, stagnacja

NL: wprowadzono wyjątkową transparentność dotyczącą jakości opieki medycznej, dane o zdarzeniach medycznych są powszechnie dostępne

FIN: od dwóch lat trwa dyskusja o reformie ochrony zdrowia, nie osiągnięto porozumienia pomiedzy interesariuszamy a politykami

DK: konflikt pomiędzy lekarzami rodzinnymi i rządem, lekarze rodzinni grożą wyjściem z systemu publicznego

EST: sezon wyborczy, osiągnięto niedawno porozumienie ze związkami zawodowymi

B: zmniejszenie pomocy centralnej dla samorządów lokalnych, program oszczędnościowy w ochronie zdrowia

L: centra kompetencyjne w szpitalach, negocjacje ze związkami, brak deficytu

A: zakończenie dużej reformy systemu ochrony zdrowia, nakłady państwowe 76% całosci, nakłady całościowe na ochronę zdrowia 10.8% GDP

H: kryzys finansowania, odpływ kadry medycznej, nadmierny wpływ innych ministerstw na ochronę zdrowia   

E: przyspieszone emerytury personelu medycznego, wprowadzanie i poszerzanie zakresu współpłacenia pacjentów

Zakończenie programu Wymiany Menedżerów HOPE 2013 w Polsce

06.06.2103  Warsztatami w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Oawła II i spotkaniem z dziennikarzami zakończyła się tegoroczna edycja programu HOPE Exchange w Polsce.  Po raz pierwszy w wieloletniej edycji programu, Polska w pełnym zakresie w nim uczestniczyła.  Czworo menedżerów z trzech krajów europejskich odbyło czterotygodniowe szkolenie w polskich szpitalach.  Podziękowanie dla dyrektorów szpitali goszczących menedżerów oraz linki do materiałów prasowych znajdują się w zakładce "Wymiana Menedżerów HOPE: komunikaty"

W dniach 11-12.06, podczas konferencji końcowej Programu w Hadze nasi goście przedstawią prezentację na temat bezpieczeństwa pacjentów w szpitalu w opraciu o doświadczenia wyniesione z pobytu w Polsce oraz własne.  Podobnie, prezentacje przedstawią delegaci z Polski, którzy dzięki PFSz wyjechali do innych krajów.  Oni z kolei, podzielą się swoimi obserwacjami podczas VII Międzynarodowej Konferencji Hospital Management w Warszawie, 20-21.06.2013.     

Stanowisko Polskiej federacji Szpitali w sprawie problemu "nakładania się świadczeń medycznych"

Polska Federacja Szpitali w dniu 03.06.2013 złożyła wniosek do Prezes NFZ w kwestii rozwiązania problemu rozliczania świadczeń medycznych udzielanych pacjentom przez podmioty szpitale.

Problem dotyczy tzw. „nakładania świadczeń medycznych” z innymi podmiotami leczniczymi, które wykazały udzielenie świadczenia danemu pacjentowi podczas jego pobytu w szpitalu. Po sprawozdaniu świadczenia przez podmiot leczniczy (szpital), NFZ dokonuje jego weryfikacji, po której w systemie SZOI ukazują się błędy z komunikatem: „w czasie hospitalizacji wykonano świadczenie ambulatoryjne u innego świadczeniodawcy.” Sytuacja podobna ma miejsce po złożeniu wniosku o przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami danej umowy. NFZ odmawia realizacji takiego wniosku do momentu usunięcia błędu.  Biorąc pod uwagę finansowanie świadczeń medycznych ze środków publicznych kategorycznie nie zgadzamy się z systemem przyjętym przez NFZ.  Pracownicy działów rozliczeń świadczeń medycznych w szpitalach zmuszeni są wykonać szereg telefonów do POZ, AOS lub innych podmiotów leczniczych, prosząc o usunięcie błędu ze strony tego podmiotu.  Cała ta sytuacja powoduje znaczne opóźnienia związane z otrzymaniem środków finansowych i rozliczeniem pacjenta przez szpital, który uczciwie zrealizował świadczenie i poniósł znaczne koszty związane z jego hospitalizacją.  Dziękujemy Panu Piotrowi Miadziołko, Dyrektorowi Szpitala SPZOZ w Gostyniu za inicjatywę oraz wkład w przygotowanie stanowiska.

 Pełny tekst stanowiska dostępny jest w zakładce: "dokumenty - stanowiska"

Stanowisko Polskiej Federacji Szpitali w sprawie „Instrukcji Przetrwania w Polskiej Służbie Zdrowia” organizacji pacjentów Porozumienie 1 Czerwca z dnia 24 maja 2013 roku.

29.05.2013.  Polska Federacja Szpitali (PFSz) popiera dążenia organizacji pacjentów do poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

We wzmiankowanej instrukcji przetrwania autorzy trafnie zauważają, że system jest niedofinansowany i niewydolny, a odsyłanie pacjentów i kolejki są tego wyrazem.  Uważamy, że należy popierać asertywność i dbanie o swoje prawa przez pacjentów ale nie agresję którejkolwiek ze stron.  Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że system nie jest przyjazny dla pacjenta, gdyż na każdym kroku obowiązują skierowania i zaświadczenia.

PFSz w stanowisku z dnia 07.03.2013 roku na temat nocnej i świątecznej opieki lekarskiej (NSPL), przesłanym Ministrowi Zdrowia, opublikowanym w internecie i mediach branżowych postulowała gruntowną reformę polegającą na przeniesieniu tej funkcji do szpitali posiadających SOR lub izbę przyjęć i tworzenie na tej bazie kompleksowych centrów pomocy doraźnej.  Stanowisko to jak widać jest zbieżne z postulatami pacjentów wyrażonymi w „Instrukcji”.  Z doświadczenia dyrektorów szpitali należących do PFSz wynika, że NSPL działająca poza szpitalem stanowi zazwyczaj jeszcze jedno ogniwo produkujące skierowania, najczęściej do SOR, czy Izby Przyjęć szpitala.  Dodatkowo konieczna jest pilna zmiana niewłaściwego, ryczałtowego systemu finansowania działania SOR i IP.  

Popieramy stowarzyszenia zrzeszające chorych i wzrost ich świadomości, nie tylko w obszarze lepszego radzenia sobie z systemem ale także i poprawy stosowania się do zaleceń lekarskich, gdyż świadomy i dobrze poinformowany pacjent to pacjent lepiej stosujący się do zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.  Jesteśmy natomiast krytyczni wobec instruowania pacjentów i ich rodzin do korzystania z prywatnego transportu w stanie zagrożenia życia.   

Szczegółowy tekst stanowiska PFSz znajduje się w zakładce "Dokumenty - stanowiska i rekomendacje"


Sukces Konferencji PFSz w Zamościu.

W dniu 23.05.2013 roku przy współpracy z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym sukcesem zakończyła się konferencja programowa PFSz.  W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu dyrektorów szpitali Województwa Lubelskiego, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i powiatowych oraz członkowie władz PFSz przybyli z różnych miejsc w Polsce. Podczas konferencji odbyły się liczne prelekcje oraz bardzo ciekawy panel dyskusyjny.  Podczas wymiany poglądów uczestnicy wskazywali poparcie dla działań PFSz zmierzających m.in. do dalszej integracji środowiska sektora szpitalnego.  Foto reportaż znajduje się w zakładce "foto galeria".  Słowa uznania i podziękowania należą się Prezesowi Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Mariuszowi Paszko, który był inicjatorem i koordynatorem tego wydarzenia. 

Nowy numer magazynu PFZs "Szpital"

W dniu 20.05.2013 został wydrukowany najnowszy numer magazynu SZPITAL Polskiej Federacji Szpitali - narodowej organizacji szpitali "ponad podziałami".  Aktualne wydanie ma 8 stron, w porównaniu z poprzednimi 4-stronicowymi.  W numerze znalazły się m.in:

 • relacja ze spotkania inauguracyjnego Programu Wymiany Menedżerów HOPE
 • wywiady z uczestnikami Programu Wymiany Menedżerów HOPE,
 • wywiad z koordynatorem grupy zakupowej szpitali pod egidą PFSz
 • wywiad z prezesem STOMOZ na temat współpracy PFSz-STOMOZ
 • informacje o efektach konsultacji społecznych UE z udziałem HOPE/PFSz
 • materiał dotyczący prac nad problemem ubezpieczeń szpitali
 • informacje o konfrencjach pod patronatem PFSz
 • przedstawienie najważniejszych stanowisk i rekomendacji PFSz

Magazyn SZPITAL będzie dystrybuowany podczas konferencji w Zamościu oraz w Warszawie - podczas VII Międynarodowej Konferencji Hospital Management 2013. 

Wersja elektroniczna w formacie pdf znajduje się w zakładce "Dokumenty" Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków PFSz do lekury !


Program Wymiany Menedzerów HOPE oficjalnie wystartował w Polsce  

Program na dobre wystartował w poniedziałek, 13.05.2013.  W jego ramach czterech polskich menedżerów zostało zakwalifikowanych do odbycia stażu w szpitalach w trzech różnych krajach europejskich, ostetecznie na staż pojechały z Polski trzy osoby.   Do Polski przyjechała na podobny staż czwórka europejskich menedżerów zdrowia.  

Program HOPE Exchange działa od 1981 roku, ale Polska w pełnym wymiarze  uczestniczy w nim po raz pierwszy. Program jest adresowany do profesjonalistów, którzy odpowiedzialni są zarządzanie w rozmaitych obszarach systemu ochrony zdrowia.  Beneficjantami programu są nie tylko jego uczestnicy – menedżerowie, ale i goszczące ich szpitale.  Menedżerowi ci przyjeżdżają z wiedzą i doświadczeniami zdobytymi w swoich krajach, czym dzielą się z gospodarzami.  W Polsce takimi beneficjantami będą szpitale PFSz w Chorzowie, Krakowie, Łodzi i Radomsku.

Zagraniczni goście przedstawili się dziennikarzom podczas konferencji w siedzibie Polskiej Federacji Szpitali w dniu 13.05.2013.  To Jose Trigo – farmaceuta szpitalny o koordynator programów jakościowych z Hiszpanii; jego rodaczka Olivia Perez Corral, antropolog i coach medyczny pracujący w obszarze zdrowia publicznego; Jasmina Savic-Joksimovic (Serbia), w swoim kraju dyrektor Centrum Planowania i Organizacji Centrum Klinik i Inger Bodin ze Szwecji, manager zasobów ludzkich i koordynator rozwoju zawodowego personelu medycznego. 

Wspólnym mianownikiem zainteresowań gości programu, a zarazem przedmiotem troski, był problem jakości i zarządzania w dobie kryzysu. Kryzys to nacisk na cięcie kosztów, uczestnicy wyrażali głębokie obawy, czy nie nastąpi kosztem pogorszenia pacjenta. –To poważny problem we wszystkich naszych krajach – mówili uczestnicy konferencji.  W konferencji na zaproszenie PFSz wzięła udział Agnieszka Tyc, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej NFZ.  Ze strony PFSz obecni byli: Jarosław J. Fedorowski, Gubernator HOPE, Bogusław Budziński, Krajowy Koordynator Programu Wymiany Menedżerów HOPE oraz Agata Apanel, Oficer Łącznikowy HOPE


Intensywna Terapia Interdyscyplinarna z udziałem i poparciem PFSz

W dniu 26.04.2013 w Krakowie odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej (PTITI).  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele specjalizacji i towarzystw lekarskich, których działania doprowadziły do umożliwienia uzyskiwania specjalizacji z intensywnej terapii lekarzom niebędącym jednocześnie anestezjologami.  Jest to także duży sukces Polskiej Federacji Szpitali, która aktywnie uczestniczyła w dyskusji społecznej oraz przestawiła zdecydowane stanowisko Ministrowi Zdrowia, postulując dopuszczenie lekarzy niebędących anestezjologami do specjalizowaniu się w intensywnej terapii. Zdaniem PFSz, demonopolizacja tej ważnej specjalności umożliwi dyrektorom szpitali bardziej efektywne gospodarowanie zasobami szpitala.  Na prezesa PTITI został wybrany prof. Rafał Niżankowski z Krakowa, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Kolegium Intensywistów został prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, gubernator PFSz / HOPE.  

Nagrody dla Dyrektorów Szpitali PFSz w konkursie Liderzy OSOZ

W dniu 18.04.2013 podczas gali Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia w Warszawie wśród laureatów znalazło się aż troje dyrektorów szpitali zrzeszonych w PFSz: Krzysztof Bederski - Dyrektor ds Medycznych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II - jednocześnie Przewodniczący Rady Naczelnej PSFz, Krystyna Barcik - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy - Członek Rady Naczelnej PFSz oraz Zbigniew Kończak - Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.  Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy ! 

Polska Federacja Szpitali partnerem projektu "Bezpieczny Szpital Basenu Morza Bałtyckiego" - perspektywy akredytacji szpitali

Dnia 17.04.2013 w Goteborgu (Szwecja) odbyła się konferencja „Safe Hospitals for Baltic Sea Region” zorganizowana przez szwedzką firmę Actea Consulting we współpracy z agendą rządu Szwecji pod nazwą Swedish Institute.  W konferencji połączonej z warsztatami uczestniczyli przedstawiciele szpitali oraz organizacji zajmujących się bezpieczeństwem z krajów regionu morza bałtyckiego: Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.  Tematem konferencji było bezpieczeństwo działania szpitali pod względem medycznym, technologicznym oraz organizacyjnym.  Uczestnicy zaproponowali powołanie grupy roboczej, która przygotuje projekt akredytacyjny dla szpitali regionu morza bałtyckiego, korzystając z najlepszych wzorców skandynawskich, przy uwzględnieniu uwarunkowań w krajach Europy środkowo-północnej.  Poparcia dla projektu udzielili przedstawiciele Swedish Institute obecni na konferencji, który dysponuje środkami finansowymi na tego typu projekty.  Uczestnicy stwierdzili, że w przyszłości realizacja projektu w obrębie regionu Europy Północnej mogłaby doprowadzić do powstania Europejskiej Certyfikacji Jakościowej Szpitali, której wprowadzenie było by szczególnie istotne w obliczu unijnej dyrektywy opieki transgranicznej.  W konferencji, na zaproszenie strony szwedzkiej wziął udział Gubernator PFSz / HOPE Jarosław J. Fedorowski.  

„Razem z pacjentami i medykami”: Polska Federacja Szpitali wobec zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia proponownych przez Ministerstwo Zdrowia

W dniu 08.04.2013 delegacja Polskiej Federacji Szpitali w składzie: Jarosław J. Fedorowski – Prezes, Krzysztof Bederski – Przewodniczący Rady Naczelnej oraz Bogusław Budziński – Członek Rady Naczelnej spotkała się z przedstawicielami organizacji pacjentów zrzeszonych w Porozumieniu 1 Czerwca oraz Zarządem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.  Tematem spotkania był rządowy projekt reformy systemu finansowania ochrony zdrowia, a w szczególnie zmian w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

Podczas spotkania ustalono, że zarówno środowiska pacjentów, lekarzy, jak i zarządzających szpitalami posiadają podobne postulaty w temacie zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia.  Podczas owocnej dyskusji zauważono, że należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 • zasadę „pieniądz idzie za pacjentem”
 • odprowadzanie proporcjonalnych składek zdrowotnych przez wszystkich obywateli osiągających dochody powyżej ustalonego progu ubóstwa
 • zachowanie równowagi między nakładami, a zakresem świadczeń gwarantowanych
 • zrezygnowanie z administracyjnego limitowania świadczeń i konkursu ofert
 • wprowadzenie współpłacenia w przypadku świadczeń stosunkowo prostych, tanich, często stosowanych i takich, które mogą być nadużywane, jak porady lekarskie, czy niektóre badania dodatkowe
 • modyfikację koncepcji podziału NFZ na koncepcję umożliwiającą powstanie konkurujących ze sobą kilku funduszy reginalnych
 • konkurencję regonionalnych funduszy zdrowia o ubezpieczonych, i o jak najlepszych świadczeniodawców
 • konkurencję świadczeniodawców między sobą o pacjentów i o pieniądze przeznaczone na ich leczenie.
 • równoprawność podmiotów leczniczych bez względu na ich model własnościowy
 • premiowanie kompleksowości usług leczniczych
 • znaczne uproszczenie zasady wypisywania recept na leki refundowane, tak aby lekarze nie tracili swojego czasu na działania typowo biurokratyczne, a pacjenci nie byli z powodów pozamedycznych odsyłani z aptek

Polska Federacja Szpitali, jako jedyna ogólnopolska organizacja szpitali „ponad podziałami” apeluje do dyrektorów szpitali zrzeszonych w lokalnych i sektorowych stowarzyszeniach szpitali do współdziałania, gdyż projekt zmian w systemie finansowania proponowany przez Ministerstwo Zdrowia dotyczy wszystkich szpitali w kraju, niezależnie od ich modelu własnościowego, czy organizacyjnego.  Tylko wspólny, a nie rozdrobniony głos całego sektora szpitalnego umożliwi skuteczną reprezentację naszego środkowiska obok głosu pacjentów i personelu medycznego. Kolejne spotkanie grupy jest planowane na 15 kwietnia.  

Polska Federacja Szpitali PFSz oraz Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ inicjują ogólnopolską kampanię „Pozytywnie o Ochronie Zdrowia”.

Podczas spotkania Prezesa PFSz z Zarządem STOMOZ pod Łodzią w dniu 08.03.2013 obie organizacje zaproponowały podjęcie wspólnej kampanii informacyjno – edukacyjnej „pozytywnie o ochronie zdrowia”.  Szefowie organizacji, które jednocześnie podpisały umowy o współpracy, Małgorzata Majer ze STOMOZ oraz Jarosław J. Fedorowski z PFSz mają nadzieję na poprawę medialnego wizerunku sektora ochrony zdrowia.  Do kampani będziemy zapraszać reprezentatywne organizacje lekarskie, pielęgniarskie oraz stowarzyszenia pacjentów.  Planujemy także włączenie do kampanii przedstawicieli mediów zajmujących się sektorem ochrony zdrowia oraz mediów ogólnopolskich.  W najbliższym czasie organizacje zaproponują dalsze kroki.

Stanowisko PFSz w sprawie nocnej i świątecznej opieki medycznej

W dniu 07.03.2013 PFSz przedstawiła Ministrowi Zdrowia stanowisko w sprawie planowanych zmian w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki medycznej oraz ratownictwa medycznego.  PFSz postuluje przeniesienie nocnej opieki do szpitali posiadających izbę przyjęć lub oddział ratunkowy.  PFSz uważa, że NFZ powinien kontraktować nocną i świateczną opiekę medyczną wyłącznie na bazie szpitala.  Docelowym modelem powinno być stworzenie szpitalnych centrów medycyny ratunkowej i doraźnej.  Szczegóły w zakładce "dokumenty/stanowiska"

Grupa zakupowa szpitali Synergy Platform pod patronatem PFSz podpisuje umowy

28.02.2013.  Tydzień temu zostały uzgodnione aspekty prawne dotyczące umowy  szpitala z operatorem. Warunki współpracy są bardzo korzystne dla szpitala a całe ryzyko bierze na siebie Operator. Umowa z operatorem jest zawierana od miesiąca marca-maj 2013 do lipca 2014.  Warunki współpracy opierają się na regule WIN WIN.  Obecnie gruoa zakupowa proceduje kilkanaście umów, które ą finalizowane, a kilkanaście kolejnych zostało wysłanych do akceptacji prawnej.  Szczegóły w zakładce "Grupa zakupowa"

Dalsze prace nad stworzeniem nowych możliwości ubezpieczeniowycyh dla szpitali

22.02,2013.  Brytyjski trust brokersko-ubezpieczeniowy RKH z Londynu w konsorcjum z korporacją zarządzania ryzykiem sieci medycznej Uniwersytetu Stanforda, we współpracy z PFSz, zakończył drugą turę spotkań z brokerami krajowymi reprezentującymi kilkaset szpitali.  Perspektywa stworzenia nowych możliwośći ubezpieczeniowych dla polskich szpitali staje się coraz bardziej realna.  Szczegóły w zakładce "Ubezpieczenia".

Dyrektywa Transgraniczna w audycji radiowej z udziałem Prezesa PFSz

W dniu 21.02.2013 w radio TOK FM odbyła się dyskusja na temat unijnej dyrektywy trangranicznej.  W dyskusji uczestniczyli: Sławomir Neumann - Wiceminister Zdrowia, Agnieszka Pachciarz - Prezes NFZ oraz Jarosław J. Fedorowski - Prezes PFSz.  Dyskusję prowadziła redaktor Joanna Solska.  

Link: http://bi.gazeta.pl/im/5/13441/m13441085.mp3

Brytyjsko-Polskie Forum Ochrony Zdrowia

W dniu 21.02.2012 na terenie Ambasady Wielkiej Brytanii odbyło się forum poświęcone ochronie zdrowia.  Podczas forum zaprezentowały się brytyjskie firmy oferujące innowacyjne produkty dla szpitali.  Ze strony PFSz w forum udział wzięli: Jarosław J. Fedorowski - Prezes PFSz oraz Zbyszko Przybylski - Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PFSz

PFSz i STOMOZ podpisały listy intencyjne w sprawie współdziałania !

Luty 2013.  Kierując się zbieżnością wielu interesów i komplementarnością organizacji, Polska Federacja Szpitali PFZs oraz Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ podpisały obustronnie listy intencyjne w sprawie współdziałania.  Zakreślono obszary współpracy takie, jak:

·       Wymiana opinii dotyczących projektów aktów prawnych, konsultowanie ważniejszych stanowisk oraz rekomendacji dotyczących sektora szpitalnego

·       Wspólne występowanie w wybranych istotnych sprawach dotyczących współpracy szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, medycznymi organizacjami zawodowymi oraz świadczeniodawców medycyny ambulatoryjnej

·       Wspólne podejmowanie działań na rzecz podnoszenia rangi stanowisk menadżerskich oraz ochrony dobrego imienia dyrektorów szpitali, szczególnie w obliczu podejmowanych przez nich trudnych zadań restrukturyzacyjnych

·       Wzajemny udział członków władz naszych organizacji w organizowanych konferencjach lub innych, ważnych dla naszych organizacji wydarzeniach

·       Wzajemne promowanie naszych organizacji poprzez umieszczanie stosownych odniesień na stronach internetowych

·       Współpraca przy inicjowaniu i organizowaniu konferencji dotyczących systemu opieki zdrowotnej

·       Współpraca w sferze edukacyjnej, w tym dotyczącej podnoszenia kwalifikacji kadry zarządzającej szpitalami

 

Prezes Zarządu Głównego STOMOZ Małgorzata A. Majer oraz Prezes PFSz i Gubernator Europejskiej Federacji Szpitali HOPE Jarosław J. Fedorowski zwracają uwagę na fakt, że czeka nas kolejny rok planowanych i zapowiadanych przez MZ i NFZ zmian w sektorze opieki zdrowotnej.  Dzięki współpracy największej i najstarszej ogólnopolskiej organizacji menedżerów opieki zdrotowotnej, jaką jest STOMOZ oraz największej ogólnopolskiej organizacji pracodawców sektora szpitalnego, jaką jest PFSz, powstaje skuteczna i silna reprezentacja tych środowisk, której głos musi być wysłuchany, na równi z głosem środowisk lekarskich, pielęgniarskich i innych interesariuszy systemu.  Na początku marca 2013 planowane jest spotkanie robocze na szczeblu najwyższego kierownictwa obu organizacji. 

Postępy w działaniu grupy zakupowej pod egidą PFSz.

Od lutego 2013 roku, Wiceprezes PFSz Wojciech Kaszyński, poprzednio Prezes Szpitala

Wojewódzkiego w Siedlcach, poświęca się organizacji grupy zakupowej szpitali pod egidą

PFSz jako Prezes Zarządu Synergy Platform - polskiej spółki, która od jakiegoś czasu

pracuje nad przygotowanie systemu zakupów grupowych dla szpitali.    W

dalszej kolejności planowana jest współpraca z dużą międzynarodową grupą

zakupową szpitali.

WP Kaszyński intensywnie podróżuje po kraju prowadząc rozmowy z dyrektorami szpitali,

którzy chcą kupować taniej.  Polska Federacja Szpitali rekomenduje dyrektorom

wszystkich szpitali członkowskich bezpośredni kontaku z WP Kaszyńskim celem

omówienia szczegółów skorzystania z dobrodziejstw zakupów grupowych.  Grupa

zakupowa jest dostępna także dla innych szpitali pod warunkiem przystąpienia do PFSz.

Szczegóły w zakładce „Grupa zakupowa”.

Od lu

Polska Federacja Szpitali aktywna w obszarze opieki nad seniorami

W obliczu zmian demograficznych, Polska Federacja Szpitali włącza się w dyskusję na temat organizacji opieki nad osobami starszymi.  Prezes PFSz, Jarosław J. Fedorowski został zaproszony do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.  PFSz wystosowała także pismo o podjęcie wspólnych działań do Rzecznika Praw Obywatelskich.  W dniu 07.02.2013 odbyło się pierwsze spotkanie w tej sprawie.  Planujemy także aktywny udział w czerwcowym Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Starzenia się w Sopocie. 

Instytut Opieki Zdrowotnej z Wrocławia - członkiem wspierającym PFSz (styczeń 2013)

Instytut Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. to grupa doradcza składająca się z prawników i lekarzy, której celem jest pomoc pacjentom i ich grupom w poprawieniu dostępności do  świadczeń zdrowotnych. IOZ współpracuje również ze szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi wdrażając procesy usprawniające zarządzanie, organizację i finansowanie działalności. Firma świadczy pomoc prawną dla podmiotów leczniczych oraz prowadzi działalność szkoleniową i naukowo-badawczą w obszarze ochrony zdrowia.

Kontakt: www.instytutopieki.pl  , ul. Rybnica 54, 52-016 Wrocław , tel. 500 169 167

Stanowisko PFSz z dnia 21.01,2013 w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego ratownictwa medycznego.

PFSz przesłała uwagi w sprawie aktualnej wersji projektu zarządzania Prezesa NFZ dotyczącego ratownictwa medycznego.  PFSz uważa, że w projekcie przyjęto niewłaściwe kryteria oceny ofert.  Szczegóły w zakładce  "Dokumenty: stanowiska i rekomendacje".

Menedżerowie Szpitali PFSz wyróżnieni w konkursie Sukces Roku 2012

W tegorocznej edycji konkursu Sukces Roku 2012 Liderzy Medycyny organizowanego już po raz 13 przez wydawcę Menedżera Zdrowia wyróżnienia podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, 16.01.2013 otrzymali:

Irena Petryna, Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor SPZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

Danuta Ciecierska, Członek Rady Naczelnej PFSz, Prezes Zarządu, Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów

Małgorzata Majer, Członek Rady Naczelnej PFSz, Dyrektor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Biegańskiego, Łódź

Nagrody wręczał Wicemnister Zdrowia Sławomir Neumann. Serdecznie gratulujemy laureatom !  Szczegóły na www.termedia.pl

VII Międzynarodowa Konferencja Hospital Management 2013: najważniejsza konferencja pod egidą PFSz i najbardziej prestiżowa konferencja sektora szpitalnego w Polsce - pierwsze zaproszenie

http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=177&p=1688

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej pierwszym szpitalem, który przystąpił do PFSz z początkiem Nowego Roku 2013.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największym centrum diagnostyczno - leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą ok. 380 tys. mieszkańców. Świadczenia zdrowotne, udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest szpitalem drugiego stopnia referencji. W strukturze WSzS znajduje się 19 oddziałów w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć. Oddziały szpitalne wraz z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym liczą 632 łóżka. Ponadto bazę Szpitala stanowi Ośrodek Hemodializ z 12 stanowiskami dializacyjnymi, Blok Operacyjny oraz Zespół Poradni Specjalistycznych.  W 2011 roku hospitalizowanych było ponad 27 tys. pacjentów, a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielono około 111 tys. porad. Świadczenia zdrowotne oferowane przez WSzS realizowane są przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny.  

PFSz za ograniczeniem liczby identyfikatorów w sprawozdaniach - pierwsze stanowisko w Nowym Roku, z dnia 02.01.2013

W zakładce Dokumenty / Stanowiska znajduje się stanowisko PFSz w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.  PFSz postuluje ograniczenie liczby wymaganych identyfikatorów w sprawozdaniach świadczeniodawców.

Program Effective Hospital Management: współpraca PFSz z Roche Polska

W ramach nawiązanej współpracy z firmą Roche Polska, dyrektorzy szpitali zrzeszonych w PFSz będą mieli możliwość skorzystania z programu Effective Hospital Management.  Celem programu jest zwiększenie dostępności do innowacyjnego leczenia, szybsze wykrywanie chorób oraz szybsze włączanie pacjentów do leczenia poprzez wzrost efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na leczenie (w tym poprawa sprawozdawczości do płatnika prowadzonych przez świadczeniodawców procedur medycznych).  Kolejnym celem jest poprawa gospodarki lekami w szpitalach. Szczegółowy komunikat znajduje się w zakładce "dokumenty / komunikaty"